Vytvořte fakturu

Glacier Garlock Bearings - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Obchodní název Glacier Garlock Bearings
IČO 35742879
Datum vytvoření 18 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Glacier Garlock Bearings
Nábrežie 625/12
02601
Dolný Kubín
Financial information
Prodej a příjem 19 111 969 €
Zisk 2 174 889 €
Kapitál 75 316 812 €
Vlastní kapitál 65 063 711 €
Kontaktní informace
Email slovakia@ggbearings.com
Telefon(y) 0434040111, 0434040500, 0434040999, 0434040100, 0434040126
Fax(y) 0434040500
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76,133,527
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,916,234
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 781,180
2. Software (013) - /073, 091A/ 781,180
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,957,054
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 237,768
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,874,586
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,621,118
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 223,582
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 61,178,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 61,178,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,209,620
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,188,889
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 670,717
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 846,916
3. Výrobky (123) - /194/ 636,519
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,737
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,913,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,542,766
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,181
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 737,585
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 370,679
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107,286
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 408
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 106,878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,673
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,673
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,133,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,238,598
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 61,448,224
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,597,228
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,558,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,961,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,174,889
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,894,929
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,978,556
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 6,520,238
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,996
12. Odložený daňový závazek (481A) 455,322
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,197
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,197
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,524,903
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,023,145
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 378,992
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 589,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,930
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 125,074
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 83,024
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292,479
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,181
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 387,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,635
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 330,638
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,319,576
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,111,969
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 880,911
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 17,397,917
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,748
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 684,743
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 99,562
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,088
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,908,971
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 743,845
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,410,128
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 13,260
D. Služby (účtová skupina 51) 2,572,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,858,853
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,043,385
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 744,140
4. Sociální náklady (527, 528) 71,328
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,884
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,068,792
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,069,679
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -887
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35,072
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 108,057
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,720
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,202,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,264,726
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,838
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 23,826
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 265,626
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 242,144
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 242,144
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19,136
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,346
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -241,788
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,961,210
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 786,321
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 794,956
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,635
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,174,889
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016
 • IČO :35742879
 • Sídlo: Glacier Garlock Bearings, Nábrežie 625/12, 02601, Dolný Kubín
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2001Nové obchodné meno:
   Glacier Garlock Bearings s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábrežie 625/12 Dolný Kubín 026 01
   Noví spoločníci:
   GIB Holdings Inc. 1209 Orange Street, Wilmington Delaware USA
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ing. Ján Pavolka Martina Hattalu 2050/20 Dolný Kubín 026 01
   05.06.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť