Vytvořte fakturu

MAROEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAROEL
IČO 35742992
TIN 2021380482
DIČ SK2021380482
Datum vytvoření 19 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAROEL
Gorkého 10
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 156 627 €
Zisk -20 131 €
Kapitál 3 702 320 €
Vlastní kapitál 3 006 243 €
Kontaktní informace
Email uct@turan.sk
Telefon(y) 0245926216, 0903800839
Mobile(y) 0903800839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,638,066
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,548,098
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,017,736
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 207,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 772,902
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,592
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,814
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,530,362
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,530,362
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,762
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,371
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,204
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,204
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,391
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,273
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 206
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,638,066
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,971,699
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,486,234
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,165,304
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 316,506
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 848,798
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 332,989
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 377,998
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,009
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,131
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,942
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 60,740
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 983
12. Odložený daňový závazek (481A) 59,757
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 161,093
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,672
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,672
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 137,856
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,085
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 109
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 444,425
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 444,425
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 156,627
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 156,627
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 151,878
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,350
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,386
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,170
D. Služby (účtová skupina 51) 68,099
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,286
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,226
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 573
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,912
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,827
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,827
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,248
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -284
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,128
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,759
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,609
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 249
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 249
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 702
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 692
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -446
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 926
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,026
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -100
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,131
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015