Vytvořte fakturu

INTERCHEMIA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.09.2016
Basic information
Obchodní název INTERCHEMIA Bratislava
IČO 35743034
TIN 2020211303
DIČ SK2020211303
Datum vytvoření 23 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCHEMIA Bratislava
Pri Suchom mlyne 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 526 405 €
Zisk -19 492 €
Kapitál 190 467 €
Vlastní kapitál -79 576 €
Kontaktní informace
Email interchemia@interchemia.sk
Telefon(y) +421254651005, +421254651006, +421254651007, +421254791190
Mobile(y) +421903807044
Date of updating data: 16.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 158,649
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,950
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,950
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,901
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,049
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,971
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 434
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 434
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 112,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,345
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,751
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,330
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,111
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,649
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,728
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,728
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,649
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,017
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,017
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,111
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 243,953
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,492
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,374
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,185
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,320
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 94,934
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,657
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 333
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,964
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,745
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,020
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,608
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,525
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,379
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,255
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,255
Date of updating data: 16.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 526,405
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 524,714
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,691
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,627
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,009
D. Služby (účtová skupina 51) 152,138
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 297,886
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 212,792
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,122
4. Sociální náklady (527, 528) 1,972
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,348
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,848
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,848
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,222
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 335,567
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,049
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,012
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 41
2. Ostatní náklady (562A) 2,971
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 60
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 977
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,039
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,261
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,231
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,231
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,492
Date of updating data: 16.09.2016
Date of updating data: 16.09.2016