Vytvořte fakturu

PICCOLO L.H. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název PICCOLO L.H.
IČO 35743514
TIN 2020211622
DIČ SK2020211622
Datum vytvoření 24 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PICCOLO L.H.
Dunajská 23
93036
Horná Potôň
Financial information
Prodej a příjem 42 271 €
Zisk -1 730 €
Kapitál 13 314 €
Vlastní kapitál -8 137 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911791899, +421903791899, +421903459272
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,088
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,088
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,088
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,686
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,920
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,920
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,766
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,774
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,826
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -25,068
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,860
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,928
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,730
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,600
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 970
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 970
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,630
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 211
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,296
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 446
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,071
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,271
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,871
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,743
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,393
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,356
D. Služby (účtová skupina 51) 7,310
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,669
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,698
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,889
4. Sociální náklady (527, 528) 82
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 130
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 111
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 111
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -226
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -472
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,012
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -770
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,730
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016