Vytvořte fakturu

MAGNA E. A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAGNA E. A.
IČO 35743565
TIN 2020230135
DIČ SK2020230135
Datum vytvoření 06 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGNA E. A.
Teplická 63
92101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 914 359 €
Zisk 484 075 €
Kapitál 15 051 540 €
Vlastní kapitál 1 398 884 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0337757351, 0337720731
Mobile(y) 0908708320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,229,232
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,382,552
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 307,777
2. Software (013) - /073, 091A/ 304,558
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,219
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 715,772
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,363
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 144,771
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 542,638
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 359,003
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 359,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,358,083
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 993
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 993
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,781
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,781
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,781
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,505,226
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,447,737
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,447,737
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,677
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,812
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,848,083
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,122
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,844,961
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 488,597
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 955
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 66,120
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 421,522
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,229,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,591,906
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 122,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 122,500
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -32,453
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -32,453
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,784
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 484,075
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,637,326
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,513
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,434
12. Odložený daňový závazek (481A) 79
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,647,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,635,409
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,635,409
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,298
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,110
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,895
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 807,235
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 57,209
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,209
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,730,657
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 87,952,948
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,914,359
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,811,413
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,094,721
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008,205
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,852,805
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 50,430,199
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 90,131
D. Služby (účtová skupina 51) 33,926,192
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,081,827
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 790,088
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 17,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 257,324
4. Sociální náklady (527, 528) 17,015
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,427
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 163,728
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 163,728
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 113,788
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,040,513
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,061,554
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,459,612
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,588
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 30,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,619
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,619
XII. Kurzové zisky (663) 969
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 437,428
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 30,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 170,705
2. Ostatní náklady (562A) 170,705
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,003
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 230,720
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -398,840
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 662,714
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 178,639
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 249,399
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -70,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 484,075
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743565 TIN: 2020230135 DIČ: SK2020230135
 • Sídlo: MAGNA E. A., Teplická 63, 92101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2004Nové sidlo:
   Teplická 63 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   17.12.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   29.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Kelza spol. s r.o. IČO: 36 456 098 Budovateľská 1279/21 Vranov nad Topľou 093 01
   Lukáš Moravčík Rázusova 11/1692 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Drahovská Vrbovská cesta 2506/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   04.10.2001Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Keim Landauova 22 Bratislava 841 01
   Lukáš Moravčík Mateja Bela 4667/25 Piešťany 921 01
   03.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   13.09.1999Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   12.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Juraj Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava 811 02
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   MAGNA E. A. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kĺzavá 11 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja prevádzkovateľom iných živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba audiovizuálnych programov - okrem činností v zmysle autorského zákona
   výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   výskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Jaroš nábr. arm. gen. L. Svobodu 42 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava