Vytvořte fakturu

KOREKTSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOREKTSTAV
IČO 35743671
TIN 2021392175
DIČ SK2021392175
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOREKTSTAV
Bukovinská 7
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 633 275 €
Zisk 7 278 €
Kapitál 310 762 €
Vlastní kapitál 15 590 €
Kontaktní informace
Email korektstav@korektstav.sk
Telefon(y) +421244872922, +421244872929
Mobile(y) +421905328035
Fax(y) 0244872922
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 189,572
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,668
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,668
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,668
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,041
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,870
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,870
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 20,012
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 20,012
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,012
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,135
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 155,431
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,431
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -16,976
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,608
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -18,584
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,863
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,572
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,868
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -91,714
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 463
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -92,177
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,278
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,704
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,352
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 363
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,989
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 6,338
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 156,014
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 94,958
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,958
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,727
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,356
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,982
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 633,491
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 633,275
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 626,418
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,094
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,763
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,030
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 324,909
D. Služby (účtová skupina 51) 239,799
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,230
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,941
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,146
4. Sociální náklady (527, 528) 143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,043
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,083
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,083
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,966
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,245
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,710
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 216
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 215
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,646
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,376
2. Ostatní náklady (562A) 2,376
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,270
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,430
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,815
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,537
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,537
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015