Vytvořte fakturu

FEROMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEROMAX
IČO 35743913
TIN 2020270692
DIČ SK2020270692
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEROMAX
ul. 29.
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 384 781 €
Zisk 125 507 €
Kapitál 6 951 779 €
Vlastní kapitál 4 664 682 €
Kontaktní informace
Email feromax@feromax.sk
Telefon(y) 0347742841, 0347742842, 0347742843, 0524468439, 0244452580
Mobile(y) 0903241887, 0911746257, 0911761078
Fax(y) 0244452574
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,855,719
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 784,813
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,541
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,541
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 778,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 150,700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 178,866
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 446,539
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,167
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,066,740
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,640,883
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,640,883
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,421,211
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,289,318
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,289,318
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,096
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 122,797
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,004,646
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,268
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 989,378
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,855,719
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,790,189
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,653,523
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,653,523
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,507
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,071
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,395
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,849
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,037,687
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,009,107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,009,107
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 821
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,633
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,923
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,140
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,140
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 459
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 459
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,305,851
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,384,781
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,938,897
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 281,673
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,281
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,230
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,222,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,641,911
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 240,857
D. Služby (účtová skupina 51) 745,659
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 188,722
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 135,601
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,593
4. Sociální náklady (527, 528) 5,528
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,306
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 107,051
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 107,051
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 405
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 201,680
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 161,994
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 677,424
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 159
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 159
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 544
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 507
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -385
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 161,609
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,102
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40,762
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,660
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 125,507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015