Vytvořte fakturu

FEROMAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název FEROMAX
IČO 35743913
TIN 2020270692
DIČ SK2020270692
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEROMAX
ul. 29.
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 899 462 €
Zisk 647 829 €
Kapitál 6 951 779 €
Vlastní kapitál 4 664 682 €
Kontaktní informace
Email feromax@feromax.sk
Telefon(y) 0347742841, 0347742842, 0347742843, 0524468439, 0244452580
Mobile(y) 0903241887, 0911746257, 0911761078
Fax(y) 0244452574
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,298,439
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 801,080
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,871
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,871
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 796,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 150,700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,542
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 480,967
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,493,233
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,382,201
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,382,201
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,155,182
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,027,672
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,760
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,012,912
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 125,253
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,955,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,685
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,928,165
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,126
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,298,439
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,438,019
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,779,031
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,779,031
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 647,829
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,860,420
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 45,839
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,615
12. Odložený daňový závazek (481A) 40,224
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,802,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,634,424
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,634,424
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 822
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,157
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151,576
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,192
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,792
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,879,442
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,899,462
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,507,061
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 332,149
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,233
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,883
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,035,870
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,363,391
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 352,246
D. Služby (účtová skupina 51) 934,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 210,902
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 151,147
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,533
4. Sociální náklady (527, 528) 7,222
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,673
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 110,531
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 110,531
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,946
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,788
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,831
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 863,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,229,244
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,678
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,673
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,456
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 217
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 567
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 553
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 865,703
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 217,874
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 188,500
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 29,374
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 647,829
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017