Vytvořte fakturu

MAYTAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAYTAN
IČO 35743921
TIN 2021394749
DIČ SK2021394749
Datum vytvoření 26 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYTAN
Rímska 1
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 197 592 €
Zisk 2 359 €
Kontaktní informace
Email info@majtan.sk
Telefon(y) +421265935407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 32,126
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,126
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,126
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 117,807
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 40,009
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,950
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,719
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 149,933
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,926
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 28,264
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,359
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 112,007
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 105,804
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,054
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,670
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,050
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 95,030
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,203
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 197,592
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 535
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 184,153
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,542
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,362
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 191,729
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 549
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,645
C. Služby (účtová skupina 51) 42,338
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 80,936
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,666
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,228
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,038
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,329
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,863
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,156
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,389
M. Úrokové náklady (562) 1,746
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 643
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,387
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,476
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,117
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,359
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015