Vytvořte fakturu

ARTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARTO
IČO 35743999
TIN 2020229816
DIČ SK2020229816
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTO
Pribišová 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 085 €
Zisk -24 150 €
Kapitál 35 141 €
Vlastní kapitál -22 369 €
Kontaktní informace
Email obchod@arto.sk
Telefon(y) 0244459786, 0244459788
Mobile(y) 0911737717
Fax(y) 0244459802
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,983
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,725
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 390
2. Software (013) - /073, 091A/ 390
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,335
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,335
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,974
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,323
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,161
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 142
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 509
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 89
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 420
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,284
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,983
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,519
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 335
2. Ostatní fondy (427, 42X) 335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,343
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,343
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,150
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,043
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,043
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,586
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 740
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 740
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,720
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,726
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 57
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,855
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,085
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,580
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 505
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,353
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,996
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,406
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 4,769
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,403
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,415
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,941
4. Sociální náklady (527, 528) 47
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,226
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,086
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,882
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 747
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 747
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,150
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015