Vytvořte fakturu

ATS Energy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Obchodní název ATS Energy
IČO 35744235
TIN 2021400942
DIČ SK2021400942
Datum vytvoření 09 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATS Energy
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 306 052 €
Zisk 84 043 €
Kapitál 2 052 490 €
Vlastní kapitál 625 908 €
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,780,783
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,611,998
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,611,998
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 66,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,266
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,510,613
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167,754
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,712
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,350
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,350
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,284
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,078
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 136,042
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136,042
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,031
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,783
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 375,527
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 132,526
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -69,499
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -69,499
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 221,154
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 221,154
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,043
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,256
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,189,630
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,646
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,294
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,294
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 853
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 69,499
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 750
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 750
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,230
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 305,138
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 306,052
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 305,138
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,510
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,396
D. Služby (účtová skupina 51) 33,198
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 103,068
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 103,068
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,348
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,542
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78,551
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,424
2. Ostatní náklady (562A) 43,424
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 34,881
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78,536
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,006
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,043
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016