Vytvořte fakturu

SGH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Obchodní název SGH
IČO 35744359
TIN 2020201062
DIČ SK2020201062
Datum vytvoření 14 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGH
Kysucká 14
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 017 984 €
Zisk 10 626 €
Kapitál 492 450 €
Vlastní kapitál 290 549 €
Kontaktní informace
Email sgh@sgh.sk
webové stránky http://www.sgh.sk
Telefon(y) +421245927441
Mobile(y) +421905150910
Fax(y) 0245650193
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 547,817
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,547
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,547
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,055
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,492
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 502,128
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 126,297
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 126,297
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 361,432
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 149,683
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,683
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,218
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 210,531
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,399
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,397
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,142
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 797
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 547,817
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,540
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 252,960
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 302,919
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -49,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,277
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,341
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,341
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 15,778
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 188,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 158,266
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,266
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,029
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,194
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,826
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,229
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,242
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,242
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,372
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,017,984
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,011,833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 254
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,897
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,115
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 703,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,432
D. Služby (účtová skupina 51) 133,112
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 116,936
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,830
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,361
4. Sociální náklady (527, 528) 4,745
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,239
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,558
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,558
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,186
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,869
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,891
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,232
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,112
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,112
XII. Kurzové zisky (663) 120
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,634
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,364
2. Ostatní náklady (562A) 3,364
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 438
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 832
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,467
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,841
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,626
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016