Vytvořte fakturu

SGH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SGH
IČO 35744359
TIN 2020201062
DIČ SK2020201062
Datum vytvoření 14 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGH
Kysucká 14
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 851 281 €
Zisk 1 017 €
Kapitál 492 450 €
Vlastní kapitál 290 549 €
Kontaktní informace
Email sgh@sgh.sk
webové stránky http://www.sgh.sk
Telefon(y) +421245927441
Mobile(y) +421905150910
Fax(y) 0245650193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 441,156
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,168
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,494
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,674
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 389,697
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 126,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 126,747
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 254,723
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 110,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,600
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,218
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142,770
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,227
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,047
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,180
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,291
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,022
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 263,914
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 251,943
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 301,902
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -49,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,017
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,242
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,907
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,907
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 20,884
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 139,985
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,706
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,706
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,013
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,958
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,308
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,355
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,355
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 851,281
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 836,058
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,014
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,762
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,447
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 841,743
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 561,573
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,661
D. Služby (účtová skupina 51) 133,494
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,081
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,814
4. Sociální náklady (527, 528) 5,404
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,300
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,503
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,503
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,160
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,971
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,538
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 116,344
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 755
XII. Kurzové zisky (663) 755
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,637
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,713
2. Ostatní náklady (562A) 3,713
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 888
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,882
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,656
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,639
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,639
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015