Vytvořte fakturu

ELT servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELT servis
IČO 35744413
TIN 2020229970
DIČ SK2020229970
Datum vytvoření 15 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELT servis
Rožňavská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 952 329 €
Zisk 38 085 €
Kapitál 280 235 €
Vlastní kapitál 148 293 €
Kontaktní informace
Email elt@elt-servis.sk
webové stránky http://www.elt-servis.sk
Telefon(y) +421244633147, +421244633146, +421244454981
Fax(y) 0244373379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 486,512
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,244
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,244
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,244
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 8,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 448,851
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 174
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 149
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 428,332
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 290,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,958
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 137,374
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,196
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 595
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,601
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,417
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,417
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 486,512
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,239
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,239
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 140,416
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 140,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,085
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,133
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59,826
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 41,066
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 39
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 18,721
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 221,805
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 164,296
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164,296
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,435
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,225
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,214
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,935
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,700
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,272
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,272
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 944,391
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 952,329
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 944,392
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,937
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 894,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 495,151
D. Služby (účtová skupina 51) 257,625
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,754
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,115
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,284
4. Sociální náklady (527, 528) 3,355
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,376
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,303
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,303
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,581
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,809
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,892
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,616
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,781
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,000
2. Ostatní náklady (562A) 2,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,754
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,779
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,028
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,028
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015