Vytvořte fakturu

ATCL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název ATCL
IČO 35744545
TIN 2020220246
DIČ SK2020220246
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo ATCL
Adámiho 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 131 416 €
Zisk 37 523 €
Kapitál 103 012 €
Vlastní kapitál 66 542 €
Kontaktní informace
Email atcl@atcl.sk
Telefon(y) 0263531354, 0905456700, 0263631554
Mobile(y) 0905234800, 0905456700
Fax(y) 0263531356
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,394
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,394
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,394
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,765
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,421
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,267
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,267
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 154
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,344
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 219
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,125
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 240
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 240
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,065
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 498
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 498
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,546
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,523
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,334
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 56
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 56
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,502
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,097
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,097
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,761
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 657
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 389
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,598
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 776
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 776
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 131,416
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,313
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 126,514
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,631
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,313
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,505
D. Služby (účtová skupina 51) 29,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,216
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,397
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,764
4. Sociální náklady (527, 528) 55
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 826
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,922
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,922
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,598
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,785
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,758
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,221
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 28,215
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,316
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 28,215
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,690
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,407
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,407
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 5,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 37,523
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015