Vytvořte fakturu

RWA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.10.2016
Basic information
Obchodní název RWA SLOVAKIA
IČO 35744723
TIN 2020220081
DIČ SK2020220081
Datum vytvoření 20 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RWA SLOVAKIA
Pri trati 15
82014
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 865 130 €
Zisk 650 412 €
Kapitál 29 080 390 €
Vlastní kapitál 4 403 913 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0357798320, 0240201111, 0240201121
Date of updating data: 18.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,422,123
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,013,619
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 369
2. Software (013) - /073, 091A/ 369
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,635,392
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 983,814
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,188,262
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,437,383
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 25,933
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 377,858
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 377,858
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,389,501
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,064,756
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 597,052
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,845,965
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 621,739
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 67,287
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 7,836
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,836
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 59,451
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,895,304
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,589,871
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,529,280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,060,591
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 6,152,363
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 153,030
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 362,154
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,552
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 346,602
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,003
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,422,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,281,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,302,596
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,302,596
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,297,978
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 107,791
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 107,791
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,261,573
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -107,233
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 1,368,806
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -338,566
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -338,566
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,412
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,140,339
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,423
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,423
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 25,892
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 25,892
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,842,631
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 739,144
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,570
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 699,574
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 57,478
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,363
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,021
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 254,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,835
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 208,558
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,000,000
Date of updating data: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,214,768
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,865,130
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,595,488
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 619,280
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,945,836
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,526,079
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,119
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,085,816
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,403,591
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -34,604
D. Služby (účtová skupina 51) 775,532
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 592,374
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 426,771
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 145,682
4. Sociální náklady (527, 528) 19,921
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,203
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 296,120
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 261,792
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 34,328
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 920,612
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,970
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,018
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 779,314
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,124,413
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,610
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17,608
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 17,585
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96,732
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 32,980
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 35,074
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 21,928
2. Ostatní náklady (562A) 13,146
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 161
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 28,514
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79,122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 700,192
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 49,780
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,965
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 41,815
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 650,412
Date of updating data: 18.10.2016
Date of updating data: 18.10.2016