Vytvořte fakturu

VOBE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Obchodní název VOBE
IČO 35744731
TIN 2020270912
DIČ SK2020270912
Datum vytvoření 16 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOBE
Galvániho 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 731 629 €
Zisk 1 811 €
Kapitál 896 342 €
Vlastní kapitál 665 563 €
Kontaktní informace
Email mfian@pobox.sk
Telefon(y) 0243411132, 0243411263, 0243411264, 0243411834, 0243412839, 0243413335, 0243413336, 0243413337, 0243
Mobile(y) +421903797233
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 876,952
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 676,972
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 676,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 626,291
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,681
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,980
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,671
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 198
4. Zvířata (124) - /195/ 2,473
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,432
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,432
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,432
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,877
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,377
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 876,952
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 667,374
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,299
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,276
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,259,573
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,259,573
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -606,585
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -606,585
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,811
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,290
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,456
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,456
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 182,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58,974
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,974
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,452
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,971
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,317
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,120
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,288
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,288
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 731,629
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 908
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 674,829
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,142
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,190
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 503
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 131,142
D. Služby (účtová skupina 51) 163,985
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 213,459
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 161,850
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 45,423
4. Sociální náklady (527, 528) 6,186
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66,987
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 131,938
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 131,938
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,176
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,107
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,748
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,748
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,748
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,811
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015