Vytvořte fakturu

TOP SERVICE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název TOP SERVICE SLOVAKIA
IČO 35744987
TIN 2020229959
DIČ SK2020229959
Datum vytvoření 24 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP SERVICE SLOVAKIA
Galantská cesta 5856/24
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 418 972 €
Zisk -81 401 €
Kapitál 500 394 €
Vlastní kapitál -41 026 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244441140, 0254792055, 0335936807, 0248202361, 0315527344
Fax(y) 0248202363
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 394,092
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,129
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,129
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,338
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 43,791
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 332,085
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 69,351
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 69,351
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,113
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,876
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,876
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 208,621
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 205,688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,933
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 878
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 878
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,092
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -60,516
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 237,358
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 237,358
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 743,074
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,564
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,564
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -965,111
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -965,111
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -81,401
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 454,608
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 305,752
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 295,867
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,885
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,549
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,953
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,953
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,312
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,763
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,926
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,595
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,307
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 418,965
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 418,972
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 418,067
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 897
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 490,861
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,270
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,417
D. Služby (účtová skupina 51) 152,506
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 239,650
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 176,971
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,735
4. Sociální náklady (527, 528) 944
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 190
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,960
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,960
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 441
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,427
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,889
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,874
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,559
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,286
2. Ostatní náklady (562A) 7,286
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,273
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,552
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -80,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -81,401
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016