Vytvořte fakturu

GANT Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.01.2016
Basic information
Obchodní název GANT Slovakia
Stav Zničeno
IČO 35745045
TIN 2020270879
DIČ SK2020270879
Datum vytvoření 27 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GANT Slovakia
Vlčie Hrdlo 53
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 415 985 €
Zisk -610 572 €
Kapitál 12 363 017 €
Vlastní kapitál 4 867 568 €
Kontaktní informace
Email info@gant-usa.com
webové stránky http://www.gant.com
Telefon(y) +421800194949
Mobile(y) +421914345543, +421914345532, +421914345529, +421914345527, +421914345530, +421914345544, +421914345537, +421914345528, +421914345545, +421901906181, +421914345
Fax(y) 0245527554
Date of updating data: 08.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,111,658
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,726,081
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,057
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 5,057
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,507,458
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,127,591
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 372,413
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,454
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,213,566
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,213,566
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,285,403
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,914,350
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 103,150
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,811,200
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 268,528
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 29,750
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,750
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 238,778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 985,495
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 731,089
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 731,089
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 23,529
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 218,381
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,760
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,736
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 117,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,201
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,829
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,174
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 21,649
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 42,762
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 35,763
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,111,658
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,399,648
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 78,523
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 78,523
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,711,697
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,711,697
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -610,572
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,594,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 804,874
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 46,587
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 46,587
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 753,644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,643
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,150,416
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,050,342
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,342
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,904
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 61,968
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138,893
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,792,309
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 57,664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,664
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,581,427
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 117,629
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 85,635
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 31,994
Date of updating data: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,283,412
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,415,985
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,992,919
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,425
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 132,573
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161,068
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,351,996
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,310,560
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 270,463
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -46,748
D. Služby (účtová skupina 51) 2,097,867
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,006,995
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,417,333
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 490,820
4. Sociální náklady (527, 528) 98,842
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,142
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 480,227
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 480,227
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 176,078
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,924
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,488
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,989
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,490,202
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 228,796
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,263
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13,263
XII. Kurzové zisky (663) 215,533
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 910,991
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 121,554
2. Ostatní náklady (562A) 121,554
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 722,582
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 5,674
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61,181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -682,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -618,206
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,634
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,515
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -610,572
Date of updating data: 08.01.2016
Date of updating data: 08.01.2016
 • IČO :35745045 TIN: 2020270879 DIČ: SK2020270879
 • Sídlo: GANT Slovakia, Vlčie Hrdlo 53, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2016Zrušené obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   26.11.2009Nové obchodné meno:
   GANT Slovakia s. r. o.
   26.07.2006Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 53 Bratislava 821 07
   27.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným