Vytvořte fakturu

Civest Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název Civest Slovakia
IČO 35745223
TIN 2020184034
DIČ SK2020184034
Datum vytvoření 28 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Civest Slovakia
90873
Továrenská Veľké Leváre
Financial information
Prodej a příjem 853 202 €
Zisk 14 469 €
Kapitál 508 158 €
Vlastní kapitál 83 662 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.civest.sk
Telefon(y) +421347979723
Fax(y) 0347979729
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 445,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 89,053
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 89,053
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,396
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,219
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,588
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 355,511
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 129,771
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,771
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 57
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 57
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 217,374
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,207
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 167
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,309
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 747
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,562
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 972
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 972
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,829
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 742
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,126
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,126
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,835
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,301
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,469
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,707
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,788
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 97
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,691
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 344,919
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180,088
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,088
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,350
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,605
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,009
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 971
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 853,202
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 853,202
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 877
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 769,107
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 83,091
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 832,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 612,611
D. Služby (účtová skupina 51) 125,849
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,438
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,926
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,247
4. Sociální náklady (527, 528) 2,265
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,571
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,146
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,914
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,488
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,015
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,047
2. Ostatní náklady (562A) 1,047
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 927
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,015
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,899
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,430
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,430
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,469
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016