Vytvořte fakturu

PALIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PALIMA
IČO 35745312
TIN 2020211424
DIČ SK2020211424
Datum vytvoření 30 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALIMA
Furdekova súp. 2666
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 068 219 €
Zisk 9 668 €
Kapitál 764 629 €
Vlastní kapitál 118 847 €
Kontaktní informace
Email mihaelova@bratos.sk
Telefon(y) 0254793216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 828,216
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,426
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,782
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,644
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 799,790
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 446,737
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 446,737
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 317,051
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 312,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,347
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,704
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,002
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,963
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 828,216
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,515
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,754
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,754
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 109,453
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 109,453
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,668
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 699,701
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 992
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 992
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 487,907
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 98,977
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,977
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 383,315
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 182
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,794
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,979
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,660
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -448
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -448
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,068,219
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,030,565
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,753
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,901
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,040,744
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,933,774
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,366
D. Služby (účtová skupina 51) 29,641
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,128
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,312
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,990
4. Sociální náklady (527, 528) 12,826
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,449
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,136
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,136
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,503
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 747
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,475
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,537
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,873
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,747
2. Ostatní náklady (562A) 7,747
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,126
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,873
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,602
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,934
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,668
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015