Vytvořte fakturu

PORT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název PORT SLOVAKIA
IČO 35745410
TIN 2020203944
DIČ SK2020203944
Datum vytvoření 05 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORT SLOVAKIA
Radlinského 34
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 636 298 €
Zisk 273 651 €
Kapitál 3 682 532 €
Vlastní kapitál 2 346 804 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.portslovakia.sk
Telefon(y) +421252497141, +421252623227, +421252623228
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,210,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699,205
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,699,205
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 360,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,187,261
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 145,840
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,120
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,504,841
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108,197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 466
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 20,600
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,131
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 367,857
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 367,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,262,718
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,256,953
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,256,953
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 766,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 48,578
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 717,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,519
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,519
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,210,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,326,885
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,045,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,045,534
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 273,651
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,883,000
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 52,806
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 9,779
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 9,779
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,646
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 23,381
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 200,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,503,432
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 921,871
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,871
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 462,820
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,450
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,359
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,444
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,488
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,746
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,586
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,160
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,996
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 680
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 180
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 500
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,602,488
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,636,298
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,969
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,571,519
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 20,600
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,899
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,311
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,268,971
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,984
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,422,232
D. Služby (účtová skupina 51) 1,232,075
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 444,631
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 314,042
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 109,313
4. Sociální náklady (527, 528) 21,276
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,293
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 82,646
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 82,646
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,853
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,257
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 367,327
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 944,797
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,395
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,264
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,264
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 131
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,959
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,615
2. Ostatní náklady (562A) 7,615
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,344
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,564
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 358,763
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 85,112
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 85,112
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 273,651
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016