Vytvořte fakturu

VIPER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Obchodní název VIPER
IČO 35745428
TIN 2020270967
DIČ SK2020270967
Datum vytvoření 05 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIPER
Betliarska 12
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 898 466 €
Zisk -3 900 €
Kapitál 694 257 €
Vlastní kapitál 166 017 €
Kontaktní informace
Email bartalosova@viper.sk
Telefon(y) 0905324306
Mobile(y) 0905324306
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,196,300
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 216
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 216
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,533,918
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,746,041
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,624,179
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,624,179
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 121,862
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 13,801
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 13,801
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 774,076
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,028
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 768,048
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 662,166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 618,516
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,196,300
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,117
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158,714
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,714
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,900
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,379,247
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,803
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,803
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,377,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,721,364
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,721,364
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -186,433
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,629
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,625
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 814,433
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,826
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 654,936
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,936
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 650,000
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,732,910
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,898,466
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 555,629
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,177,282
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,555
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,877,621
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 491,982
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,757
D. Služby (účtová skupina 51) 5,290,946
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,537
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,692
4. Sociální náklady (527, 528) 2,522
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,028
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,547
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,547
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 25,974
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,913
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,845
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -55,774
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,952,543
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,950,120
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,423
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,423
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,972,645
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,950,120
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,661
2. Ostatní náklady (562A) 13,661
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,860
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 743
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,643
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,900
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016