Vytvořte fakturu

HOBAS SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název HOBAS SK
IČO 35745797
TIN 2020230146
DIČ SK2020230146
Datum vytvoření 12 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOBAS SK
Vajnorská 136
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 350 881 €
Zisk 26 222 €
Kapitál 1 101 806 €
Vlastní kapitál 37 302 €
Kontaktní informace
Email hobas.slovakia@hobas.com
webové stránky http://www.hobas.com
Mobile(y) +421911300652
Fax(y) 0244631162
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 932,663
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,879
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,879
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,879
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 888,000
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,332
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,332
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,349
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 8,349
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 811,285
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 795,295
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 795,295
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,990
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,694
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,340
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 784
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 784
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 932,663
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,084
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 118,559
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 118,559
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,222
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 780,386
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,017
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,398
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 619
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,680
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 723,921
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 680,069
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 605,385
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,215
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,797
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,283
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,557
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,036
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,732
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 193
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 193
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,285,010
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,350,881
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,233,858
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,152
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,721
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,306,573
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,805,666
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,391
D. Služby (účtová skupina 51) 162,100
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 204,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,873
4. Sociální náklady (527, 528) 1,707
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,706
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,627
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,627
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,451
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,946
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,308
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,853
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -89
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) -89
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) -89
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,420
2. Ostatní náklady (562A) 1,420
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 393
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,902
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,406
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,184
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,828
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,644
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,222
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016