Vytvořte fakturu

BUSINESS LEASE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název BUSINESS LEASE SLOVAKIA
IČO 35745843
TIN 2020211468
DIČ SK2020211468
Datum vytvoření 13 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUSINESS LEASE SLOVAKIA
City Business Center, Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 397 291 €
Zisk 1 550 045 €
Kapitál 38 462 153 €
Vlastní kapitál 5 989 482 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258103810, 04258103810
Fax(y) 0258103811
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,891,709
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,088,883
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,088,883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,915,279
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 173,604
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,046,703
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,730
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,730
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 166,064
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166,064
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,584,010
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,239,941
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,239,941
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261,761
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 82,308
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 294,899
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,968
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 289,931
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 756,123
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 175,406
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 579,496
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,891,709
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,422,557
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34,688
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,688
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,505,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,505,885
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550,045
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,407,766
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 939,311
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,738
12. Odložený daňový závazek (481A) 918,573
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,849,883
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,849,883
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 20,000,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,350,554
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,156,246
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,498
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,114,748
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 97,987
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,611
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,710
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 517,318
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,431
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 463,887
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,750,700
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 61,386
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 44,574
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 16,812
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,397,291
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,397,291
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,995,348
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,386,742
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,316,716
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,698,485
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,889,108
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,995,996
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,785
D. Služby (účtová skupina 51) 3,729,356
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,546,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,234,454
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 277,937
4. Sociální náklady (527, 528) 33,841
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 444,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,205,471
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,205,471
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,091,275
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,456
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,793,218
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,508,183
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,594,953
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,523
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22,422
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22,422
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 600,696
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 536,575
2. Ostatní náklady (562A) 536,575
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,043
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 34,482
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,596
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -578,173
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930,010
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 379,965
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 98,374
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 281,591
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,550,045
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016