Vytvořte fakturu

Spelex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Spelex
IČO 35746190
TIN 2020252322
DIČ SK2020252322
Datum vytvoření 15 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spelex
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 747 €
Zisk -4 710 €
Kapitál 59 729 €
Vlastní kapitál -5 117 €
Kontaktní informace
Email spelex@spelex.sk
Telefon(y) 0253631122
Fax(y) 0253631123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 61,459
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 56,842
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 56,842
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,885
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,825
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,825
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 554
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 184
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 178
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,459
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,827
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 60,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 60,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -65,117
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,117
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,710
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,286
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 141
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 141
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,560
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,666
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,485
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,488
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 354
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 487
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,852
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,919
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 121,749
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 121,747
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 110,822
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,236
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 87,098
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 224
D. Služby (účtová skupina 51) 17,658
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,078
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,480
4. Sociální náklady (527, 528) 818
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 107
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,489
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,767
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,261
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,710
2. Ostatní náklady (562A) 1,710
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 551
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,261
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,750
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,710
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015