Vytvořte fakturu

A&T Transport - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název A&T Transport
IČO 35746211
TIN 2020271077
DIČ SK2020271077
Datum vytvoření 15 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A&T Transport
02355
Vysoká nad Kysucou
Financial information
Prodej a příjem 1 161 977 €
Zisk -165 246 €
Kapitál 1 130 099 €
Vlastní kapitál 66 104 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0915692589
Mobile(y) 0915692589
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 702,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 259,970
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 229,958
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 229,958
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 30,012
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,012
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,879
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,240
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,240
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 376,620
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 279,605
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,605
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,296
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82,658
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,061
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,019
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 148
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,871
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 41,792
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 36,628
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 702,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,453
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 400,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,054
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,054
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 12
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 12
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -569,367
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -569,367
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,246
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,188
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 208,479
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,959
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 204,520
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 298,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 206,741
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,741
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,206
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,683
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 359
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,287
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,287
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,136,477
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,161,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 222,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 898,122
V. Aktivace (účtová skupina 62) 662
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,634
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,311
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 222,220
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 305,519
D. Služby (účtová skupina 51) 554,036
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 107,549
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,340
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,522
4. Sociální náklady (527, 528) 1,687
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,548
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 66,252
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 66,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,187
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -114,334
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,568
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 709
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 709
XII. Kurzové zisky (663) 918
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,705
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,608
2. Ostatní náklady (562A) 22,608
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,153
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,944
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,032
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -162,366
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -165,246
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016