Vytvořte fakturu

FINANSO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINANSO
IČO 35746319
TIN 2021413999
DIČ SK2021413999
Datum vytvoření 04 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINANSO
Belinského 21
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 578 €
Zisk 5 112 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 339,693
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,951
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 95,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 63,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,091
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,198
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 200,356
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,116
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,116
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 240
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 195,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,842
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,437
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,405
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 544
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 339,693
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,570
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 477
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 477
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,798
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,798
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,112
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 342,012
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 68,183
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,583
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 66,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 273,829
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,061
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,061
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,984
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 156
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 87
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -459
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 251
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,578
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 218
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,543
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,125
D. Služby (účtová skupina 51) 33,481
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,877
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,117
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 760
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 737
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,290
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,290
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,965
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,246
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,850
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26,850
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,660
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,695
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,583
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,583
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015