Vytvořte fakturu

SIAD Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název SIAD Slovakia
IČO 35746343
TIN 2020220191
DIČ SK2020220191
Datum vytvoření 11 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIAD Slovakia
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 578 518 €
Zisk 365 334 €
Kapitál 7 127 915 €
Vlastní kapitál 5 891 815 €
Kontaktní informace
Email siad@siad.sk
webové stránky http://www.siad.sk
Telefon(y) +421244460347, +421244460348, +421244635033, +421244635032
Mobile(y) +421911563221, +421911654214, +421903654204, +421903654205, +421911544821, +421903654201, +421911654201, +421903654211, +421902591000, +421911654213, +421903654
Fax(y) 0244460348
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,294,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,119,668
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,119,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 592,014
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 66,955
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,379,207
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 81,492
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,160,620
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 197,455
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 197,455
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,066,531
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,066,531
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,066,531
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 896,634
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,497
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 885,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,576
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,576
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,294,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,257,149
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,974,905
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,974,905
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,305
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 10,305
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -93,395
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -93,395
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,334
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 999,833
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 329,614
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,596
12. Odložený daňový závazek (481A) 320,018
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 651,620
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 447,990
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 297,447
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,543
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,544
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,713
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,947
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,426
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,599
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,599
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,882
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 37,882
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,578,586
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,578,518
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,287,804
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,240,139
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 44,268
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,307
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,088,932
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,796,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,305
D. Služby (účtová skupina 51) 926,856
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 839,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 660,228
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 169,613
4. Sociální náklady (527, 528) 9,732
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,236
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 350,485
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 350,485
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,499
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 60,582
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,528
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,586
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,742,914
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 68
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 68
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,436
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,073
2. Ostatní náklady (562A) 1,073
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,356
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 483,218
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 117,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 47,431
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 70,453
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 365,334
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016