Vytvořte fakturu

SENETUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SENETUS
IČO 35746521
TIN 2020252520
DIČ SK2020252520
Datum vytvoření 26 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENETUS
Tobrucká ul. 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 966 944 €
Zisk 127 584 €
Kontaktní informace
Email rec@hotelmarrols.sk
Telefon(y) 0257784600, 00257784242
Fax(y) 0257784601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,332,322
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,177,712
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,564
2. Software (013) - /073, 091A/ 856
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 19,708
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,157,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,999,573
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,568
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,606
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,380
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,031
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,351
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,434
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,434
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,917
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,998
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,185
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,813
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,230
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 536
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,694
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,332,322
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 568,560
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 258,409
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 258,409
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,584
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,742,548
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,544,784
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,349,552
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,738
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,041
12. Odložený daňový závazek (481A) 184,453
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 385,425
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,712
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,712
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 196,004
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,148
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,181
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,030
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,539
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,539
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,800
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 769,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 21,214
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 19,441
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,945,479
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,966,944
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,945,479
V. Aktivace (účtová skupina 62) 11,346
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 102
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,017
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,785,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 446,502
D. Služby (účtová skupina 51) 495,428
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 607,187
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 453,290
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 138,909
4. Sociální náklady (527, 528) 14,988
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,769
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 204,762
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 204,762
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 102
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 620
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,316
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,258
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,014,895
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 23
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,458
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,210
2. Ostatní náklady (562A) 10,210
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,869
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,389
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 167,869
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40,285
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,208
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 19,077
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 127,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015