Vytvořte fakturu

S.O.F.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.06.2016
Basic information
Obchodní název S.O.F.I.
IČO 35746581
TIN 2020252762
DIČ SK2020252762
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F.I.
Koceľova 17
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 362 €
Zisk 1 179 €
Kontaktní informace
Email sofi@sofionline.sk
Telefon(y) 0255564843
Fax(y) 0255564843
Date of updating data: 17.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 611,742
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,743
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,743
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,743
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 490,216
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 206,149
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,985
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 198,164
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 273,848
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 272,994
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,994
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 255
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 599
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,219
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,201
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 114,783
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 114,783
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 611,742
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,854
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -159,336
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,960
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -182,296
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,179
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 130
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,206
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 583
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 583
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 750,820
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 324,901
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 324,901
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 313,835
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,042
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,848
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,194
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -2,143
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 578
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -2,721
Date of updating data: 17.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 238,362
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 237,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,205
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 82,666
D. Služby (účtová skupina 51) 132,145
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,475
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,206
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,950
4. Sociální náklady (527, 528) 319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,075
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,075
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 577
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,157
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,956
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 127
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 127
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,772
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 238
2. Ostatní náklady (562A) 238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,534
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,645
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,512
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 333
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 333
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,179
Date of updating data: 17.06.2016
Date of updating data: 17.06.2016