Vytvořte fakturu

Slavia Industrial Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slavia Industrial Services
IČO 35746742
TIN 2020271253
DIČ SK2020271253
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slavia Industrial Services
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 137 €
Zisk -2 086 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421918131777, +421918118999, +421918445994, +421918390806
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,048
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,048
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,048
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,494
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,400
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 727
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,542
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,553
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,509
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,615
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,086
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,095
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 885
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 9,053
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,957
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,464
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 170
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,174
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,137
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,728
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,277
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 132
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,322
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,384
C. Služby (účtová skupina 51) 17,303
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,018
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,805
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,133
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 815
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,318
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,941
M. Úrokové náklady (562) 1,090
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 851
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,941
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,126
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015