Vytvořte fakturu

CCS - Cargo Customs Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název CCS - Cargo Customs Service
IČO 35746793
TIN 2020252729
DIČ SK2020252729
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCS - Cargo Customs Service
Gajova 13
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 178 161 €
Zisk 1 192 398 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421940424769, +421940424770, +421940424771, +421948071540, +421948071542, +421948071543, +421948071544, +421948071545, +421948071546, +421948071547, +421948071
Fax(y) 0260103302, 0268245404
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,131,357
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,899,371
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 42,559
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 30,181
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 12,378
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,856,812
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,038,563
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,589,106
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,740,198
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 488,945
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,057,629
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 93,961
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,721
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,240
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,910,881
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,711,505
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,711,505
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199,376
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,787
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,250
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,537
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 174,357
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 94,743
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 79,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,131,357
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223,444
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 877,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,146,743
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,146,743
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,192,398
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,893,300
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 106,306
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 51,995
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 16,164
12. Odložený daňový závazek (481A) 38,147
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,580,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,990,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,043,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,043,818
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 347,941
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 202,571
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 314,719
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 14,729
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,615
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 195,022
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,422
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 35,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,020,342
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,613
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 14,607
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,393,759
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,178,161
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 88,543
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,305,217
V. Aktivace (účtová skupina 62) 3,104
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 295,450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 485,847
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,329,381
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 77,101
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,305,973
D. Služby (účtová skupina 51) 5,660,446
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,725,407
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,884,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,637,690
4. Sociální náklady (527, 528) 202,854
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 138,358
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,975,487
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,975,487
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 71,755
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 864
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 373,990
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,848,780
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,353,344
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,942
XII. Kurzové zisky (663) 1,942
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251,144
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 123,280
2. Ostatní náklady (562A) 123,280
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,773
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 99,730
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,361
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249,202
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,599,578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 407,180
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 435,330
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -28,150
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,192,398
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016