Vytvořte fakturu

DEVELOR Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEVELOR Slovakia
IČO 35746955
TIN 2021387027
DIČ SK2021387027
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVELOR Slovakia
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 893 458 €
Zisk 2 820 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.develor.sk
Mobile(y) +421903925899, +421902954414, +421902954100, +421902954103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 644,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,301
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,101
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,101
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 200
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 604,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 545,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 533,297
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,297
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,897
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 172
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,084
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59,206
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,012
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 522
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 522
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 644,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,302
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 74,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -87,193
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,820
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 647,322
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 533,364
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 506,020
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 506,020
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 27,344
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,374
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,658
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,658
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,012
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,581
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,872
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,380
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,871
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,195
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,389
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 890,873
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 893,458
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 136
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 890,737
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,585
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,469
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,869
D. Služby (účtová skupina 51) 707,045
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,960
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 81,362
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,542
4. Sociální náklady (527, 528) 56
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,413
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,413
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,829
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,989
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 151,959
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 273
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 272
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,562
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,059
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,059
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,545
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,289
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,700
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015