Vytvořte fakturu

SIMONI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Obchodní název SIMONI
IČO 35747447
TIN 2020271429
DIČ SK2020271429
Datum vytvoření 15 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMONI
Pri Habánskom mlyne 26
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 595 235 €
Zisk 50 602 €
Kapitál 271 131 €
Vlastní kapitál 149 481 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254652037, +421254652038, +421254652039
Mobile(y) +421905263187, +421908392509
Fax(y) 0254652038
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,374,032
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,708
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,708
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,708
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,350,186
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 123,512
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 123,512
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,210,468
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,210,468
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,210,468
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,206
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 173
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,033
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 138
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,374,032
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,324
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 153,418
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 153,418
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,602
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,010,183
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,138
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 17,742
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 17,742
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 396
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 991,149
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 966,526
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 966,526
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,751
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,117
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,707
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 896
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 896
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 152,525
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 152,525
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,595,257
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,595,235
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,570,185
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,488
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,708
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,370,592
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,202
D. Služby (účtová skupina 51) 96,288
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,131
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,701
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,798
4. Sociální náklady (527, 528) 632
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 333
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,713
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,713
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,438
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,527
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,591
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,045
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,736
2. Ostatní náklady (562A) 1,736
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 142
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,167
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,023
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,504
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,902
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,902
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,602
Date of updating data: 25.08.2016
Date of updating data: 25.08.2016