Vytvořte fakturu

PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
IČO 35747471
TIN 2020230234
DIČ SK2020230234
Datum vytvoření 09 Červen 1998
Company category Družstvo
Sídlo PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 402 €
Zisk 2 559 515 €
Kapitál 9 675 000 €
Vlastní kapitál 2 848 352 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249237355
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,203,985
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,214,035
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,338,022
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 690,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,109,291
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,181
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 60,618
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 466,190
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,876,013
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,696,813
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 179,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,982,593
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,010,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 442,887
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,887
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,553,217
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,646
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,193
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,971,650
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,427
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,968,223
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,357
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,357
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,203,985
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,407,878
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 57,631
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 57,631
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 349,050
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,899
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,432,783
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,439,887
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,104
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,559,515
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,796,107
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,710
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,302
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 408
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,788,397
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,137
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,137
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,726,584
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 195
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 108
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,822
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 263,390
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 263,402
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 263,390
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,038
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,651
D. Služby (účtová skupina 51) 95,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,514
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,608
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 889
4. Sociální náklady (527, 528) 17
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,268
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 109,559
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 109,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,811
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,558,475
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,553,217
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 2,553,217
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,258
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,258
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,225
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 105
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,554,250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,567,614
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,099
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,099
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,559,515
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016