Vytvořte fakturu

MyCoffee Retail 2 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název MyCoffee Retail 2
IČO 35747765
TIN 2020230201
DIČ SK2020230201
Datum vytvoření 11 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MyCoffee Retail 2
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 264 377 €
Zisk -66 812 €
Kapitál 155 €
Vlastní kapitál 39 €
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,871
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,871
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,871
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,615
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,592
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,023
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,588
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,435
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,773
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,600
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,554
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,154
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -66,812
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,259
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 189
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 189
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,786
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,816
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,816
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,804
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,284
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,284
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 75,000
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 264,377
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 264,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 264,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,537
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 150,822
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,432
D. Služby (účtová skupina 51) 119,782
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,096
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,906
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,581
4. Sociální náklady (527, 528) 1,609
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 58
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,318
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,318
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,160
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,659
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,692
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,692
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,692
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -65,852
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -66,812
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015