Vytvořte fakturu

Tebodin Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Tebodin Slovakia
IČO 35747846
TIN 2020271374
DIČ SK2020271374
Datum vytvoření 12 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tebodin Slovakia
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 202 268 €
Zisk -148 595 €
Kapitál 331 562 €
Vlastní kapitál 40 339 €
Kontaktní informace
Email tebodin@tebodin.sk
webové stránky http://www.tebodin.sk
Telefon(y) +421232660204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,124
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,771
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,771
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,771
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 90,332
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,332
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 21
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,124
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,256
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 106,221
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 106,221
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -65,882
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,882
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,595
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,380
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 201,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 406
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,014
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,014
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 197,314
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 202,268
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 197,314
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -200
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,854
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,337
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,701
D. Služby (účtová skupina 51) 178,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 149,400
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,554
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,991
4. Sociální náklady (527, 528) 25,855
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 401
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,560
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,260
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -142,069
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,398
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,539
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,343
2. Ostatní náklady (562A) 3,343
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,193
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -147,594
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,001
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,001
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,595
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015