Vytvořte fakturu

DCR Postavba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DCR Postavba
IČO 35747862
TIN 2020253158
DIČ SK2020253158
Datum vytvoření 05 Červen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DCR Postavba
Prešovská 32
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 426 090 €
Zisk -19 656 €
Vlastní kapitál 132 084 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244630784
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 95,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,287
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,287
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,287
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,594
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,392
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 131
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 6,261
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,136
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,506
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,506
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,589
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,041
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,066
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 361
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,705
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,922
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,922
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 95,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,136
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 69,453
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 201,015
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,656
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,634
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,919
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,223
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 666
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 239
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 417,628
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 426,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 411,421
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,207
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,261
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,574
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 627
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,825
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,420
D. Služby (účtová skupina 51) 301,247
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,152
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,092
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,459
4. Sociální náklady (527, 528) 1,601
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,396
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,396
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,199
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,735
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,222
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 72
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 72
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,980
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,973
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,907
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015