Vytvořte fakturu

RAVI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAVI
IČO 35747871
TIN 2020211523
DIČ SK2020211523
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVI
Drotárska cesta 9
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 948 910 €
Zisk -17 649 €
Kontaktní informace
Email ravi@ravi.sk
webové stránky http://www.ravi.sk;http://www.ravisystem.sk
Telefon(y) +421262802166, +421262802144
Mobile(y) +421905342268, +421905418633
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 358,770
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 213,022
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 213,022
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,938
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,091
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,824
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,472
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,472
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 106,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 105,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,555
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 890
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,907
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 395
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,512
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,924
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,024
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) -100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 358,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,097
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,542
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,542
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 132,564
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 143,061
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,497
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,649
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,404
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 381
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 381
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 55,950
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 154,229
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,840
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,840
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,790
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 82,094
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,140
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,844
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,844
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 269
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 942,517
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 948,910
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 941,717
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,560
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 948,667
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 560
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,357
D. Služby (účtová skupina 51) 89,335
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 754,733
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 541,910
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 190,205
4. Sociální náklady (527, 528) 22,618
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,348
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,836
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,836
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 498
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 243
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 791,265
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,019
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 938
2. Ostatní náklady (562A) 938
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,081
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,012
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,769
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015