Vytvořte fakturu

RAVI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Obchodní název RAVI
IČO 35747871
TIN 2020211523
DIČ SK2020211523
Datum vytvoření 25 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVI
Drotárska cesta 9
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 957 935 €
Zisk -8 058 €
Kontaktní informace
Email ravi@ravi.sk
webové stránky http://www.ravi.sk;http://www.ravisystem.sk
Telefon(y) +421262802166, +421262802144
Mobile(y) +421905342268, +421905418633
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 309,678
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 202,648
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 202,648
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 152,673
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,228
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,747
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,113
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,597
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,597
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,737
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 76,571
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,571
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,779
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,774
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,005
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,917
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 309,678
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,626
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,542
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,542
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114,502
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 142,649
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,147
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,058
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,579
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,247
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,247
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 34,687
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 129,350
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,753
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,753
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,202
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 71,426
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,135
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,764
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,615
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,680
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 473
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 473
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 950,487
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 957,935
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 464
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 950,023
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,448
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,801
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 325
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,024
D. Služby (účtová skupina 51) 93,186
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 771,163
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 554,676
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 192,947
4. Sociální náklady (527, 528) 23,540
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,318
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,992
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,992
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,134
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 801,952
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,314
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 604
2. Ostatní náklady (562A) 604
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,710
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,312
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,178
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,058
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016