Vytvořte fakturu

Mediatrans - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Mediatrans
IČO 35748214
TIN 2020230476
DIČ SK2020230476
Datum vytvoření 28 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mediatrans
Kráľovské údolie 13
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 105 287 €
Zisk -492 081 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252453356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,008,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,327,494
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,327,494
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,736
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 717,776
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 191,306
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,401,676
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 679,595
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,743
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,716
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,716
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,029
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 641,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 587
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 640,881
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,362
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,362
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,008,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,954,536
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,000,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,462,455
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,462,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -492,081
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,925,187
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 248
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 248
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,921,874
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 223,482
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,482
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,690,721
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,734
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,347
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,590
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,065
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,065
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,800
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 37,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,105,287
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,209
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,907
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 997,639
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,732
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,260
D. Služby (účtová skupina 51) 180,706
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,272
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,659
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,217
4. Sociální náklady (527, 528) 1,396
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,955
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 191,771
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 191,771
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,005,881
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 69,779
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,818
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -479,155
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -219,050
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,053
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,053
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,045
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -489,200
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -492,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015