Vytvořte fakturu

PLAST-EX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PLAST-EX
IČO 35748273
TIN 2020201161
DIČ SK2020201161
Datum vytvoření 29 Květen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLAST-EX
Kostolná 31
90024
Veľký Biel
Financial information
Prodej a příjem 1 984 687 €
Zisk 44 455 €
Kontaktní informace
Email plast-ex@plast-ex.sk
webové stránky http://www.plast-ex.sk
Telefon(y) +421245915195, +421245916002, +421245916687, +421245916088
Fax(y) 0245916002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,063,043
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 183,719
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 183,719
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,885
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 102,474
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 871,538
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 412,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 412,558
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 231,641
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 231,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 231,641
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 227,339
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,664
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 225,675
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,786
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,063,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 842,146
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 287,054
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,262
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,262
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 210,303
2. Ostatní fondy (427, 42X) 210,303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 268,156
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 268,156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,455
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,817
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 628
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 628
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 202,167
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 152,709
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,709
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,150
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,255
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,137
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,916
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,022
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,022
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 80
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 80
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,969,255
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,984,687
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,886,009
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 83,246
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,344
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,919,276
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,184,163
D. Služby (účtová skupina 51) 310,431
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 335,000
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 237,047
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 82,318
4. Sociální náklady (527, 528) 15,635
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,563
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,366
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,366
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,636
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,117
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,411
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 474,661
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 640
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 620
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 620
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,220
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,986
2. Ostatní náklady (562A) 1,986
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,220
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,014
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,580
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,831
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,376
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,376
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,455
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015