Vytvořte fakturu

Lyreco CE, SE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název Lyreco CE, SE
IČO 35958120
TIN 2022076947
DIČ SK2022076947
Datum vytvoření 08 Říjen 2005
Company category Európska spoločnosť
Sídlo Lyreco CE, SE
Panholec 20
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 32 777 910 €
Zisk -169 670 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.lyreco.sk
Telefon(y) +421800101414, +421249212022
Mobile(y) +421948207732, +421948121565, +421948334645, +421948121454, +421948070333, +421948909121, +421948808347
Fax(y) 0800104747
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,471,936
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,953,098
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,103
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,103
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,943,411
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,903,102
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,482
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 484,856
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,547,971
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,584
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 7,584
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,853,576
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,086,446
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,801
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,956,645
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,640,413
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,909,030
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,909,030
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 731,299
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,126,717
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,536
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,125,181
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 665,262
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 55,838
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 144,405
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 465,019
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,471,936
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 788,351
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,840,481
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,840,481
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 855,896
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 126,426
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 126,426
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -30,864,782
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 998,028
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,862,810
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -169,670
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,683,585
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23,411
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,411
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 64,242
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 64,242
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,553,267
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,286,853
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,286,853
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,749,886
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 245,928
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 184,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 78,588
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,615
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,042,665
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 151,316
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 891,349
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,779,553
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,777,910
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,904,743
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,725
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,842,442
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,871,805
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,454,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 862,074
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 25,700
D. Služby (účtová skupina 51) 6,097,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,070,044
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,215,569
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,721,033
4. Sociální náklady (527, 528) 133,442
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 74,777
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 205,122
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 205,122
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,251
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -93,895
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,495,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,451
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 28,808
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,643
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,346
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 52,942
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 52,942
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,307
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48,097
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72,895
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -166,790
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -169,670
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016