Create Invoice

Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00003506
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p.
nám.Slobody 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00003506
 • Registered seat: Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p., nám.Slobody 6, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Jozef Kubáň - riaditeľ š.p. Kunešov 49 Kremnické Bane
   Zrušené obchodné meno:
   Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   nám.Slobody 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rozvoj,prevádzka a údržba rádiotelekomunikačných zariadení na území SSR ktoré sú súčasťou Jednotnej telekomunikačnej siete a slúžia k a/ šíreniu rozhlasových a televíznych programov preberaných od Čsl.rozhlasu a televízie prípadne inej poverenej organizácie b/ medzinárodnej a vnútroštátnej výmene a distribúcii rozhlasových a televíznych programov, c/ prenosu telefónnych signálov a k prenosu a vysielaniu ďalších druhov informácií v súlade s požiadavkami odberateľov na služby jednotnej telekomunikačnej siete
   zabezpečovanie rozvoja digitálizácie rádiokomunikačných prostriedkov začlenených do jednotnej telekomunikačnej siete
   výkon kontroly kvality poskytovaných služieb na území SR najmä vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva kvalitným rozhlasovým a televíznym signálom
   zabezpečovanie záväzkov plynúcich pre ČSSR z účasti vo VAKSS na úserku rádiokomunikácií na území SSR
   výkon štátnej správy na úseku rádiokomunikácií v súlade zák.č. 110/19645 Zb. o telekomunikáciách a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, včítane riadenia a kontroly využívania kmitočtového spektra a výkonu štátnej inšpekcie telekomunikácií na úseku rádiokomunikácií na základe poverenia federálneho ministerstva dopravy a spojov
   vykonávanie skúšok odrušenia výrobkov, pri výkone štátneho skúšobníctvy
   výkon činností súvisiacich s prípravou na plnení úloh v mimoriadnych obdobiach a za brannej pohotovosti štátu
   projektové, stavebno-montážne, inžinierske ,výskumno-vývojové a výrobné činnosti v oblasti rádiokomunikácií prioritne pre vlastnú potrebu a pre organizácie spojov, prípadne i pre iné organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Kubáň - riaditeľ š.p. Kunešov 49 Kremnické Bane
   Ing Anton Širočka - námestník riaditeľa pre prevádzku P,Horova 26 Bratislava
   Robert Ťavoda - námestník riaditeľa pre rozvoj a investičnú výstavbu, zástupca riaditeľa Zadunajská 8 Bratislava
   29.12.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Peter Šimko Bajzova 4 Bratislava
   26.08.1992Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   25.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   16.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Anton Širočka - námestník riaditeľa pre prevádzku P,Horova 26 Bratislava
   12.12.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Peter Šimko Bajzova 4 Bratislava
   11.12.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jozef Kubán 49 Kunešov
   29.05.1990Nové sidlo:
   nám.Slobody 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Robert Ťavoda - námestník riaditeľa pre rozvoj a investičnú výstavbu, zástupca riaditeľa Zadunajská 8 Bratislava
   28.05.1990Zrušené sidlo:
   Gottwaldovo nám. 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Správa rádiokomunikácií Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Gottwaldovo nám. 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   rozvoj,prevádzka a údržba rádiotelekomunikačných zariadení na území SSR ktoré sú súčasťou Jednotnej telekomunikačnej siete a slúžia k a/ šíreniu rozhlasových a televíznych programov preberaných od Čsl.rozhlasu a televízie prípadne inej poverenej organizácie b/ medzinárodnej a vnútroštátnej výmene a distribúcii rozhlasových a televíznych programov, c/ prenosu telefónnych signálov a k prenosu a vysielaniu ďalších druhov informácií v súlade s požiadavkami odberateľov na služby jednotnej telekomunikačnej siete
   zabezpečovanie rozvoja digitálizácie rádiokomunikačných prostriedkov začlenených do jednotnej telekomunikačnej siete
   výkon kontroly kvality poskytovaných služieb na území SR najmä vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva kvalitným rozhlasovým a televíznym signálom
   zabezpečovanie záväzkov plynúcich pre ČSSR z účasti vo VAKSS na úserku rádiokomunikácií na území SSR
   výkon štátnej správy na úseku rádiokomunikácií v súlade zák.č. 110/19645 Zb. o telekomunikáciách a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, včítane riadenia a kontroly využívania kmitočtového spektra a výkonu štátnej inšpekcie telekomunikácií na úseku rádiokomunikácií na základe poverenia federálneho ministerstva dopravy a spojov
   vykonávanie skúšok odrušenia výrobkov, pri výkone štátneho skúšobníctvy
   výkon činností súvisiacich s prípravou na plnení úloh v mimoriadnych obdobiach a za brannej pohotovosti štátu
   projektové, stavebno-montážne, inžinierske ,výskumno-vývojové a výrobné činnosti v oblasti rádiokomunikácií prioritne pre vlastnú potrebu a pre organizácie spojov, prípadne i pre iné organizácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Kubán 49 Kunešov