Create Invoice

Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00003760
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p.
Námestie Slobody 6
81755
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00003760
 • Registered seat: Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p., Námestie Slobody 6, 81755, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrovič - riaditeľ SPT Bratislava, š.p. Mamatejova 10 Bratislava
   Zrušené obchodné meno:
   Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 6 Bratislava 817 55
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti (podnikania):
   1. Výkon poštovej prevádzky a poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a pre potreby obyvateľstva v okruhu týchto činností:
   doprava všetkých druhov poštových zásielok
   peňažné služby pošty včítane obstarávateľskývh činností
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie čs. periodickej tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v jednotnej sieti pošty a PNS na území SSR v súlade s aktami SPU, doporučeniami a dokumentami MU SPU, OSS a RVHP a so stanovenými normatívami kvality
   2. Prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti (ďalej len JTS), s výnimkou siete rozhlasových a televíznych vysielačov
   3. Prenos správ potrebných pre zabezpečenie prevádzky JTS a poskytovanie telekomunikačných služieb pre potreby obyvateľstva na území SSR v súlade s dokumentami MTU, CCITT, OSS a RVHP a stanovenými normatívami kvality
   4. Výkon štátnej správy na úseku pošty, telekomunikácií a na úseku neverejných telekomunikačných zariadení a poškodzovaní podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
   5. Výkon štátnej inšpekcie telekomunikácií odborného technického dozoru spojov a zabezpečenia činnosti špecializovaného Stavebného úradu a štátneho stavebného dohľadu
   6. Výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty, PNS a JTS na území SSR, digitalizácie JTS, v súlade s koncepčnými zámermi a rozvojovými programami včítane súčinnosti na ich tvorbe, projekčnej činnosti v rozsahu oprávnení, inžinierskej a výskumno-vývojovej činnosti
   7. Pripojovanie neverejných telekomunikačných zariadení JTS a začleňovanie telekomunikačných zariadení do JTS na území SSR
   8. Vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz telekomunikačných zariadení, pracovných a montážnych pomôcok
   9. Činnosť vyplývajúca z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku podniku včítane servisnej činnosti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce, alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty, PNS a JTS
   10. Kalkulácia sadzieb za zásielky a spojové služby
   11.Tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému odvetvia spojov
   12. Funkcia zriaďovateľa stredných odborných učilíšť
   13. Výroba tlačovín pre potrebu rezortu a mimorezortných objednávateľov
   14. Tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom, určovanie maloobchodných cien poštových známok pre zberateľské účely, vydávaných a dovážaných filatelistických publikácií a potrieb
   15. Vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačovín, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
   Povinný predmet činnosti (podnikania):
   1. Zavezpečenie nadväznosti čs. poštovej siete a JTS na medzinárodnú (svetovú) poštovú a telekomunikačnú sieť
   2. Zabezpečenie medzinárodných poštových a telekomunikačných služieb pri dodržaní tarifov, smerovanie a spôsob prevádzok dojednaných zakladateľom so zahraničnými správami spojov, resp. uznanými súkromnými prevádzkovateľmi
   3. Jednotný systém operatívneho riadenia poštovnej prevádzky, PNS a telekomunikačnej prevádzky podľa zásad a noriem zakladateľa v súlade s potrebami jednotnej siete pôšt, PNS a JTS včítane zabezpečenia nadväznosti na systém operatívneho riadenia zahraničných správ spojov
   4. Prevádzka zvláštnej telekomunikačnej siete na území SSR
   5. Centralizovaná organizácia diaľkovej časti JTS tak, aby bola zabezpečená nadväznosť na primárnu sieť VAKSS RVHP a zabezpečené potreby obrany a bezpečnosti štátu, medzinárodné nekomutované podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSSR
   6. Výkon obstarávateľských činností a centrálneho paušálu poštovného na základe dohôd s partnerskými organizáciami, zabezpečujúcich jednotné podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSFR
   7. Príprava funkcie jednotnej siete pošty, PNS a JTS pre obdobie BSP, vytvárania Štátnej spojovej služby a realizácia akcií zvláštnej časti plánu
   8. Výkon činnosti poštovej ohlasovne a úložne pre celú čs. poštovú sieť
   9. Zabezpečenia potrebného množstva a druhov poštových cenín pre účely poštovej prevádzky na území SSR
   10. Agenda poštových razítok, zriaďovanie príležitostných poštových prepážok, včítane dokumentácie tejto agendy v Poštovom múzeum k archivácií
   11. Jednota výrobných, distribučných a obchodných záujmov a potrieb poštovej prevádzky so štátnymi záujmami
   12. Nakladanie s poštovými známkami a inými poštovými ceninami prepadnutými v prospech štátu na území SSR
   13. Spojová doprava vykonávaná vlastnou automobilovou dopravou a prevádzka špeciálnych mechanizačných prostriedkov a opravovní
   vykonávanie zmenárenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Augustín Bernadovič - všeobecný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, III. zástupca riaditeľa Gabčíkova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Kolek - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa Kubačova 1 Bratislava
   Ing. Ján Kollár - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenská pošta, II. zástupca riaditeľa Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Štefan Lopušný - prevádzkový riaditeľ divízie Slovenská pošta, IV. zástupca riaditeľa Miloša Uhra 51 Trnava
   Ing. Vladimír Ondrovič - riaditeľ SPT Bratislava, š.p. Mamatejova 10 Bratislava
   29.12.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Martinko - riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   06.10.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kolek - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa Kubačova 1 Bratislava
   05.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Haluš - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa Staré Záhrady 32 Bratislava
   21.09.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Bernadovič - všeobecný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, III. zástupca riaditeľa Gabčíkova 8 Bratislava
   JUDr. Peter Haluš - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa Staré Záhrady 32 Bratislava
   Ing. Ján Kollár - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenská pošta, II. zástupca riaditeľa Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Štefan Lopušný - prevádzkový riaditeľ divízie Slovenská pošta, IV. zástupca riaditeľa Miloša Uhra 51 Trnava
   20.09.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Bernadovič - námestník pre výstavbu, IV. zástupca riaditeľa Gabčíkova 8 Bratislava
   JUDr. Peter Haluš - námestník pre telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa
   Ing. Ján Kollár - námestník pre poštu a PNS, III. zástupca riaditeľa Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Ján Vlčko - námestník pre ekonomiku, II. zástupca riaditeľa Fedákova 2 Bratislava
   07.09.1992Nové obchodné meno:
   Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Námestie Slobody 6 Bratislava 817 55
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti (podnikania):
   1. Výkon poštovej prevádzky a poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a pre potreby obyvateľstva v okruhu týchto činností:
   doprava všetkých druhov poštových zásielok
   peňažné služby pošty včítane obstarávateľskývh činností
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie čs. periodickej tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v jednotnej sieti pošty a PNS na území SSR v súlade s aktami SPU, doporučeniami a dokumentami MU SPU, OSS a RVHP a so stanovenými normatívami kvality
   2. Prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti (ďalej len JTS), s výnimkou siete rozhlasových a televíznych vysielačov
   3. Prenos správ potrebných pre zabezpečenie prevádzky JTS a poskytovanie telekomunikačných služieb pre potreby obyvateľstva na území SSR v súlade s dokumentami MTU, CCITT, OSS a RVHP a stanovenými normatívami kvality
   4. Výkon štátnej správy na úseku pošty, telekomunikácií a na úseku neverejných telekomunikačných zariadení a poškodzovaní podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
   5. Výkon štátnej inšpekcie telekomunikácií odborného technického dozoru spojov a zabezpečenia činnosti špecializovaného Stavebného úradu a štátneho stavebného dohľadu
   6. Výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty, PNS a JTS na území SSR, digitalizácie JTS, v súlade s koncepčnými zámermi a rozvojovými programami včítane súčinnosti na ich tvorbe, projekčnej činnosti v rozsahu oprávnení, inžinierskej a výskumno-vývojovej činnosti
   7. Pripojovanie neverejných telekomunikačných zariadení JTS a začleňovanie telekomunikačných zariadení do JTS na území SSR
   8. Vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz telekomunikačných zariadení, pracovných a montážnych pomôcok
   9. Činnosť vyplývajúca z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku podniku včítane servisnej činnosti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce, alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty, PNS a JTS
   10. Kalkulácia sadzieb za zásielky a spojové služby
   11.Tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému odvetvia spojov
   12. Funkcia zriaďovateľa stredných odborných učilíšť
   13. Výroba tlačovín pre potrebu rezortu a mimorezortných objednávateľov
   14. Tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom, určovanie maloobchodných cien poštových známok pre zberateľské účely, vydávaných a dovážaných filatelistických publikácií a potrieb
   15. Vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačovín, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
   Povinný predmet činnosti (podnikania):
   1. Zavezpečenie nadväznosti čs. poštovej siete a JTS na medzinárodnú (svetovú) poštovú a telekomunikačnú sieť
   2. Zabezpečenie medzinárodných poštových a telekomunikačných služieb pri dodržaní tarifov, smerovanie a spôsob prevádzok dojednaných zakladateľom so zahraničnými správami spojov, resp. uznanými súkromnými prevádzkovateľmi
   3. Jednotný systém operatívneho riadenia poštovnej prevádzky, PNS a telekomunikačnej prevádzky podľa zásad a noriem zakladateľa v súlade s potrebami jednotnej siete pôšt, PNS a JTS včítane zabezpečenia nadväznosti na systém operatívneho riadenia zahraničných správ spojov
   4. Prevádzka zvláštnej telekomunikačnej siete na území SSR
   5. Centralizovaná organizácia diaľkovej časti JTS tak, aby bola zabezpečená nadväznosť na primárnu sieť VAKSS RVHP a zabezpečené potreby obrany a bezpečnosti štátu, medzinárodné nekomutované podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSSR
   6. Výkon obstarávateľských činností a centrálneho paušálu poštovného na základe dohôd s partnerskými organizáciami, zabezpečujúcich jednotné podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSFR
   7. Príprava funkcie jednotnej siete pošty, PNS a JTS pre obdobie BSP, vytvárania Štátnej spojovej služby a realizácia akcií zvláštnej časti plánu
   8. Výkon činnosti poštovej ohlasovne a úložne pre celú čs. poštovú sieť
   9. Zabezpečenia potrebného množstva a druhov poštových cenín pre účely poštovej prevádzky na území SSR
   10. Agenda poštových razítok, zriaďovanie príležitostných poštových prepážok, včítane dokumentácie tejto agendy v Poštovom múzeum k archivácií
   11. Jednota výrobných, distribučných a obchodných záujmov a potrieb poštovej prevádzky so štátnymi záujmami
   12. Nakladanie s poštovými známkami a inými poštovými ceninami prepadnutými v prospech štátu na území SSR
   13. Spojová doprava vykonávaná vlastnou automobilovou dopravou a prevádzka špeciálnych mechanizačných prostriedkov a opravovní
   vykonávanie zmenárenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Augustín Bernadovič - námestník pre výstavbu, IV. zástupca riaditeľa Gabčíkova 8 Bratislava
   JUDr. Peter Haluš - námestník pre telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa
   Ing. Ján Kollár - námestník pre poštu a PNS, III. zástupca riaditeľa Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Róbert Martinko - riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Ján Vlčko - námestník pre ekonomiku, II. zástupca riaditeľa Fedákova 2 Bratislava