Create Invoice

Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00151904
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik
Drieňova 34
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00151904
 • Registered seat: Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik, Drieňova 34, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti:
   výskumu architektúry, tvorby životného prostredia a rozvoja sídiel mestského a vidieckeho tapu
   spracovania odbornej technickej pomoci a vykonávania investorskej a inžinierskej činnosti vo výstavbe, vývoja, typizácie a experimentálneho overovania komplexnej bytovej výstavby, technickej normalizácie projektovania stavebných objektov nákladnej občianskej vybavenosti
   vývoja, montáže opráv počítačov a počítačových sietí a ostatných zariadení slúžiacich pre prácu s počítačom
   znaleckého oceňovania pozemkov a nehnuteľností
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle zákona o štátnom podniku Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych úprav.
   Podľa povolenia k zahranično obchodnej činnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 6/8183/6389 zo dňa 26.3.1990:
   1/ Poskytovanie služieb zahraničných osobám na území ČSSR a v zahraničí formou/
   projektovanie, JKV 906
   inžinierskych činností, JKV 9736
   dovoz vecí z NSZ v náväznosti na činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia pre vlastnú potrebu organizácie.
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákonač. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov povolilo zahraničnoobchodnú činnosť dňa 9.7.1990 pod. č. j. 13/3840/133/90 podľa § 6 ods. 1 písm. a/, d/ a e/ citovaného zákona v tomto rozsahu:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb zahraničným osobám vo vlastnom zariadení
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   Dovoz vecí, informatívnych podkladov/ medzinárodných leteckých tarifov, cestovných poriadkov a pod./ a publikácií propagačného a vzdelávacieho charakteru z oblasti zahraničného cestovného ruchu bezprostredne slúžiacich k vykonaniu činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miloš Blanárik - poerený výkonom funkcie riaditeľa Liptovská 44 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák - technicko-prevádzkový námestník, zástupca riaditeľa
   29.10.1990Nové predmety činnosti:
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákonač. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov povolilo zahraničnoobchodnú činnosť dňa 9.7.1990 pod. č. j. 13/3840/133/90 podľa § 6 ods. 1 písm. a/, d/ a e/ citovaného zákona v tomto rozsahu:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb zahraničným osobám vo vlastnom zariadení
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
   Dovoz vecí, informatívnych podkladov/ medzinárodných leteckých tarifov, cestovných poriadkov a pod./ a publikácií propagačného a vzdelávacieho charakteru z oblasti zahraničného cestovného ruchu bezprostredne slúžiacich k vykonaniu činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   11.06.1990Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti:
   výskumu architektúry, tvorby životného prostredia a rozvoja sídiel mestského a vidieckeho tapu
   spracovania odbornej technickej pomoci a vykonávania investorskej a inžinierskej činnosti vo výstavbe, vývoja, typizácie a experimentálneho overovania komplexnej bytovej výstavby, technickej normalizácie projektovania stavebných objektov nákladnej občianskej vybavenosti
   vývoja, montáže opráv počítačov a počítačových sietí a ostatných zariadení slúžiacich pre prácu s počítačom
   znaleckého oceňovania pozemkov a nehnuteľností
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácií, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle zákona o štátnom podniku Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych úprav.
   Podľa povolenia k zahranično obchodnej činnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 6/8183/6389 zo dňa 26.3.1990:
   1/ Poskytovanie služieb zahraničných osobám na území ČSSR a v zahraničí formou/
   projektovanie, JKV 906
   inžinierskych činností, JKV 9736
   dovoz vecí z NSZ v náväznosti na činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia pre vlastnú potrebu organizácie.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Cyril Rovňák - technicko-prevádzkový námestník, zástupca riaditeľa
   10.06.1990Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výskumu architektúry, tvorby životného prostredia a rozvoja sídiel mestského a vidieckého typu, spracúvanie územnoplánovacej a projektovej dokumentácie pre výstupy štátnych a rezortných výskumných úloh RVT, poskytovanie odbornej technickej pomoci /vyhláška 89/1976 Zb./ a vykonávanie investorskej inžinierskej činnosti vo výstavbe, vývoja, typizácie a experimentálneho overovania komplexnej bytovej výstavby, technickej normalizácie projektovania stavebných objektov základnrj občianskej vybavenosti KBV. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátene poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu primy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho Zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Cyril Rovňák - technicko-prevádzkový námestník, zástupca riaditeľa Šalviova 20 Bratislava
   06.03.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miloš Blanárik - poerený výkonom funkcie riaditeľa Liptovská 44 Bratislava
   05.03.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Julian Hauskrecht Fučíkova 21 Bratislava
   23.08.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Cyril Rovňák - technicko-prevádzkový námestník, zástupca riaditeľa Šalviova 20 Bratislava
   22.08.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   23.12.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Julian Hauskrecht Fučíkova 21 Bratislava
   22.12.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Dušan Boháč CSc Teslova 32 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výskumu architektúry, tvorby životného prostredia a rozvoja sídiel mestského a vidieckého typu, spracúvanie územnoplánovacej a projektovej dokumentácie pre výstupy štátnych a rezortných výskumných úloh RVT, poskytovanie odbornej technickej pomoci /vyhláška 89/1976 Zb./ a vykonávanie investorskej inžinierskej činnosti vo výstavbe, vývoja, typizácie a experimentálneho overovania komplexnej bytovej výstavby, technickej normalizácie projektovania stavebných objektov základnrj občianskej vybavenosti KBV. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátene poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu primy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho Zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Dušan Boháč CSc Teslova 32 Bratislava