Create Invoice

Dopravoprojekt Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dopravoprojekt Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00154628
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Dopravoprojekt Bratislava, š.p.
Kominárska 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154628
 • Registered seat: Dopravoprojekt Bratislava, š.p., Kominárska 2, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Dopravoprojekt Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracúva prípravnú a projektovú dokumentáciu pre stavby líniové a pozemné v cestnej, mestskej, vodnej a leteckej doprave a pre iné účelové stavby, ktoré slúžia dopravným zariadeniam, vrátane zariadení na ochranu životného prostredia v nich okolí
   vypracúva výhľadové a rozvojové štúdie, objemové typizácie v odvetví neželezničných dopráv a vypracúva všetky druhy dopravno-inžinierskej dokumentácie
   zabezpečuje inžiniersku činnosť pre dopravné stavby a iné zariadenia slúžiace a súvisiace s dopravou
   vykonáva prieskumy pre potreby výstavby a rekonštrukcií predovšetkým inžiniersko-geologických a geodetických
   podieľa sa na riešení štátnych úloh VTR
   Povinný predmet činnosti:
   1/ prednostne vypracúva prieskumnú, prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výstavbu diaľnic, ciest a mostov a stavby slúžiace rozvoju MHD
   2/ spracúva generálne dopravné plány v mestách a vo väčších sídelných aglomeráciách
   plní funkciu hlavnej projektovej organizácie pre projektovanie pozemných komunikácií a dopravných stavieb
   vykonávanie geologických prác
   Zahraničnoobchosdná činnosť: povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 1.11.1990 č.j. 13/12910/90 reg.č. 108003641
   1. vývoz vecí z Čsfr z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určený k využitiu vo výrobe organizácie
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR - formou prenájmu vlastných nebytových priestorov a zariadení, formou sprostredkovania a zabezpečovania výstav, predvádzania, poriadania školení seminárov a odborných akcií
   popskytovanie služieb v zahraničí: - formou zabezpečovania a vykonávania prijektových, inžinierskych geologických a kartografických prác, štúdií a dokumentácie vrátane služieb a činnosti s tým súvisiacich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Daško - hlavný ekonom podniku, 2.zástupca riaditeľa Tabakova 6 Bratislava
   Ing Karol Dittinger - hlavný inžinier podniku, 1.zástupca riaditeľa Lichardova 12 Bratislava
   Ing.arch Vojtech Přibáň , CSC Fučíkova 31 Bratislava
   09.01.1991Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchosdná činnosť: povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 1.11.1990 č.j. 13/12910/90 reg.č. 108003641
   1. vývoz vecí z Čsfr z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR určený k využitiu vo výrobe organizácie
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR - formou prenájmu vlastných nebytových priestorov a zariadení, formou sprostredkovania a zabezpečovania výstav, predvádzania, poriadania školení seminárov a odborných akcií
   popskytovanie služieb v zahraničí: - formou zabezpečovania a vykonávania prijektových, inžinierskych geologických a kartografických prác, štúdií a dokumentácie vrátane služieb a činnosti s tým súvisiacich
   01.10.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing Vladimír Daško - hlavný ekonom podniku, 2.zástupca riaditeľa Tabakova 6 Bratislava
   Ing Karol Dittinger - hlavný inžinier podniku, 1.zástupca riaditeľa Lichardova 12 Bratislava
   09.10.1989Nové predmety činnosti:
   vykonávanie geologických prác
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Dopravoprojekt Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vypracúva prípravnú a projektovú dokumentáciu pre stavby líniové a pozemné v cestnej, mestskej, vodnej a leteckej doprave a pre iné účelové stavby, ktoré slúžia dopravným zariadeniam, vrátane zariadení na ochranu životného prostredia v nich okolí
   vypracúva výhľadové a rozvojové štúdie, objemové typizácie v odvetví neželezničných dopráv a vypracúva všetky druhy dopravno-inžinierskej dokumentácie
   zabezpečuje inžiniersku činnosť pre dopravné stavby a iné zariadenia slúžiace a súvisiace s dopravou
   vykonáva prieskumy pre potreby výstavby a rekonštrukcií predovšetkým inžiniersko-geologických a geodetických
   podieľa sa na riešení štátnych úloh VTR
   Povinný predmet činnosti:
   1/ prednostne vypracúva prieskumnú, prípravnú a projektovú dokumentáciu pre výstavbu diaľnic, ciest a mostov a stavby slúžiace rozvoju MHD
   2/ spracúva generálne dopravné plány v mestách a vo väčších sídelných aglomeráciách
   plní funkciu hlavnej projektovej organizácie pre projektovanie pozemných komunikácií a dopravných stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch Vojtech Přibáň , CSC Fučíkova 31 Bratislava