Create Invoice

POVODIE DUNAJA,štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POVODIE DUNAJA,štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00156701
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat POVODIE DUNAJA,štátny podnik
Karloveská 2
84217
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :00156701
  • Registered seat: POVODIE DUNAJA,štátny podnik, Karloveská 2, 84217, Bratislava
  • Date create: 01 January 1989
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      23.06.1997Zrušené obchodné meno:
      POVODIE DUNAJA,štátny podnik
      Zrušené sidlo:
      Karloveská 2 Bratislava 842 17
      Zrušeny predmety činnosti:
      Správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií,výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami.
      Zabezpečenie účinnej ochrany vôd,vodných tokov a vodohospodárskych diel.
      Výkon osobitných činností,ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky.
      Zabazpečovanie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží,vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi.
      Zabezpečovanie rozvoja,prevádzky a údržby vodných ciest,vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie.
      Vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach,plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity.
      Vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác,ťažby riečných materiálov,ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu.
      Sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov,odberov vôd a iného nakladania s vodami,vyberanie odplát podľa osobitných predpisov.
      Vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a ich realizácia v dobe brannej pohotovosti štátu.
      Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach.
      II.OSTATNÁ ČINNOSŤ
      Zabezpečovanie investorskej prípravy,projektovania a zabezpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich v rámci rezortu.
      Zabezpečovanie investorskej prípravy,projektovania a zabazpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich pre iné podniky a organizácie.
      Prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku.
      Vykonávanie potápačských prác vo vlastnej potápačskej stanici.
      Prevádzkovanie malých vodných elektrární.
      Vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti,pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie hlavného predmetu činnosti štátneho podniku, záväzných úloh štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov podniku.
      Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha udelilo organizácii POVODIE DUNAJA, štátny podnik so sídlom Bratislava tr. L.Novomeského č.2 povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti podľa § 6 ods.1 písm.a/,c/ Zákona č.42/80 Zb.o hospodárskych stykoch so zahraničím,v znení Zákona č.102/88 Zb. v tomto rozsahu : -vývoz do ZSSR: štrkopiesok,JKPOV 58331,č.colného sadzobníka 2517108,množstvo 40 tis.m3, -prijímanie služieb od zahraničných osôb formou vyťaženia 120 tis.m3 štrkopiesku organizácii Sovietská dunajská plavba. Časová platnosť tohoto povolenia je stanovená do 31.12.1989.
      I. POVINNÁ ČINNOSŤ Vykonávanie správy, prevádzky a údržby hlavných melioračných zariadení.
      Zrušeny štatutárny orgán:
      riaditeľ
      Ing.Štefan Borušovič - riaditeľ J. Alexyho 7 Bratislava
      Ing.Jozef Janovický - echnický nám.,1.zástupcariaditeľa Fedákova 36 Bratislava
      02.04.1996Nové sidlo:
      Karloveská 2 Bratislava 842 17
      Nové predmety činnosti:
      I. POVINNÁ ČINNOSŤ Vykonávanie správy, prevádzky a údržby hlavných melioračných zariadení.
      Nový štatutárny orgán:
      Ing.Štefan Borušovič - riaditeľ J. Alexyho 7 Bratislava
      01.04.1996Zrušené sidlo:
      tr.L.Novomeského č.2 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing.Štefan Borušovič - riaditeľ Kuklovská 51 Bratislava
      01.01.1989Nové obchodné meno:
      POVODIE DUNAJA,štátny podnik
      Nové sidlo:
      tr.L.Novomeského č.2 Bratislava
      Nová právna forma:
      Štátny podnik
      Nové predmety činnosti:
      Správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií,výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami.
      Zabezpečenie účinnej ochrany vôd,vodných tokov a vodohospodárskych diel.
      Výkon osobitných činností,ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky.
      Zabazpečovanie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží,vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi.
      Zabezpečovanie rozvoja,prevádzky a údržby vodných ciest,vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie.
      Vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach,plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity.
      Vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác,ťažby riečných materiálov,ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu.
      Sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov,odberov vôd a iného nakladania s vodami,vyberanie odplát podľa osobitných predpisov.
      Vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a ich realizácia v dobe brannej pohotovosti štátu.
      Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach.
      II.OSTATNÁ ČINNOSŤ
      Zabezpečovanie investorskej prípravy,projektovania a zabezpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich v rámci rezortu.
      Zabezpečovanie investorskej prípravy,projektovania a zabazpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich pre iné podniky a organizácie.
      Prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku.
      Vykonávanie potápačských prác vo vlastnej potápačskej stanici.
      Prevádzkovanie malých vodných elektrární.
      Vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti,pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie hlavného predmetu činnosti štátneho podniku, záväzných úloh štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov podniku.
      Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha udelilo organizácii POVODIE DUNAJA, štátny podnik so sídlom Bratislava tr. L.Novomeského č.2 povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti podľa § 6 ods.1 písm.a/,c/ Zákona č.42/80 Zb.o hospodárskych stykoch so zahraničím,v znení Zákona č.102/88 Zb. v tomto rozsahu : -vývoz do ZSSR: štrkopiesok,JKPOV 58331,č.colného sadzobníka 2517108,množstvo 40 tis.m3, -prijímanie služieb od zahraničných osôb formou vyťaženia 120 tis.m3 štrkopiesku organizácii Sovietská dunajská plavba. Časová platnosť tohoto povolenia je stanovená do 31.12.1989.
      Nový štatutárny orgán:
      riaditeľ
      Ing.Štefan Borušovič - riaditeľ Kuklovská 51 Bratislava
      Ing.Jozef Janovický - echnický nám.,1.zástupcariaditeľa Fedákova 36 Bratislava