Create Invoice

Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
Status Destroyed
PIN 00156779
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
Trnavská 32
82629
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00156779
 • Registered seat: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Trnavská 32, 82629, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.01.2003Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 32 Bratislava 826 29
   Zrušeny predmety činnosti:
   zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
   odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
   V súvislosti so základným predmetom činnosti:
   prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia
   zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarni odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
   realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácii, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vzmedzenia výkonu činnosti
   zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov.
   poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čis- tenie v ČOV
   poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
   obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Petráš - prvý zástupca riaditeľa Pezinské Záhumenice 947 Svätý Jur
   Ing. Vladimír Augustini - druhý zástupca riaditeľa Strečnianska 3 Bratislava
   Božena Ščepánková - tretí zástupca riaditeľa Bilíková 3 Bratislava
   JUDr. Alexander Narancsik - riaditeľ Kúpeľná 2183/50 Dunajská Streda 929 01
   24.09.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alexander Narancsik - riaditeľ Kúpeľná 2183/50 Dunajská Streda 929 01
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Narancsik - riaditeľ Kúpeľná 2183/50 Dunajská Streda 929 01
   09.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Narancsik - riaditeľ Kúpeľná 2183/50 Dunajská Streda 929 01
   08.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jančovič - riaditeľ Dolná 111 Modra
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Augustini - druhý zástupca riaditeľa Strečnianska 3 Bratislava
   Božena Ščepánková - tretí zástupca riaditeľa Bilíková 3 Bratislava
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Ščepánková - druhý zástupca riaditeľa Bilíkova 3 Bratislava
   10.05.2000Nové predmety činnosti:
   zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
   odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
   poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
   obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   Božena Ščepánková - druhý zástupca riaditeľa Bilíkova 3 Bratislava
   09.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v Západoslovenskom kraji
   odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v Západoslovenskom kraji
   poskytovanie pomoci obciam za odplatu pri príprave a realizácii vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Nagy - druhý zástupca riaditeľa Exnarova 17 Bratislava
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Jančovič - riaditeľ Dolná 111 Modra
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hrdlička - riaditeľ Vtáčikova cesta 1 Bratislava 831 06
   13.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Petráš - prvý zástupca riaditeľa Pezinské Záhumenice 947 Svätý Jur
   12.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Palko - prvý zástupca riaditeľa Matúšova 2 Bratislava
   28.05.1997Nové sidlo:
   Trnavská 32 Bratislava 826 29
   27.05.1997Zrušené sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   12.04.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie pomoci obciam za odplatu pri príprave a realizácii vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí
   poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čis- tenie v ČOV
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Nagy - druhý zástupca riaditeľa Exnarova 17 Bratislava
   Ing. Dušan Palko - prvý zástupca riaditeľa Matúšova 2 Bratislava
   11.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovať odbornú pomoc národným výborom pri príprave a realizácií vodovodov a kanalizácií, budovaných v rámci volebného programu a akcií "Z"
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek - vedúci divízie investorskej a inžinierskej činnosti zriadenej pri podnikovom riaditeľstve, zástupca riaditeľa Bohúňova 19 Bratislava
   11.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek - vedúci divízie investorskej a inžinierskej činnosti zriadenej pri podnikovom riaditeľstve, zástupca riaditeľa Bohúňova 19 Bratislava
   Ing. Michal Hrdlička - riaditeľ Vtáčikova cesta 1 Bratislava 831 06
   10.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek - vedúci divízie investorskej a inžinierskej činnosti zriadenej pri podnikovom riaditeľstve, zástupca riaditeľa Bohúňova 19 Bratislava
   Ing. Dezider Sokáč Na pažiti 9 Bratislava
   06.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek - vedúci divízie investorskej a inžinierskej činnosti zriadenej pri podnikovom riaditeľstve, zástupca riaditeľa Bohúňova 19 Bratislava
   05.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek Bohúňova 19 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
   Nové sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v Západoslovenskom kraji
   odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v Západoslovenskom kraji
   poskytovať odbornú pomoc národným výborom pri príprave a realizácií vodovodov a kanalizácií, budovaných v rámci volebného programu a akcií "Z"
   V súvislosti so základným predmetom činnosti:
   prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia
   zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarni odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
   realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácii, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vzmedzenia výkonu činnosti
   zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Dzurek Bohúňova 19 Bratislava
   Ing. Dezider Sokáč Na pažiti 9 Bratislava