Create Invoice

Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava
Status In liquidation
PIN 00176443
Date create 12 June 1965
Company category Družstvo
Registered seat Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava
Tolstého 7
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00176443
 • Registered seat: Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava, Tolstého 7, 81106, Bratislava
 • Date create: 12 June 1965
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Oravec člen likvidačnej komisie Fibichova 10 Bratislava 12.08.1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Adamík - člen likvidačnej komisie kpt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Pavol Grúber - predseda likvidačnej komisie Kúpeľná 5 Stupava
   12.08.1991Nové obchodné meno:
   Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Oravec - člen likvidačnej komisie Fibichova 10 Bratislava
   Martin Adamík - člen likvidačnej komisie kpt. Rašu 11 Bratislava
   Ing. Pavol Grúber - predseda likvidačnej komisie Kúpeľná 5 Stupava
   11.08.1991Zrušené obchodné meno:
   Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčat SNP 46 Pezinok
   Ing. Paulina Burgerová Komenského 16 Pezinok
   Ing. Teodor Čehovič - predseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ľudovít Fischer - podpredseda Obrancov mieru 25 Pezinok
   Ing. Peter Havlovič Botevova 11 Bratislava
   Ing. Karol Kabana Riazanská 87 Bratislava
   Daniela Lečková Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Viliam Magula Mierové nám. 16 Senec
   Ing. Milan Oravec Fibichova 10 Pezinok
   Ing. Július Peťko Febr. víťažstva 70 Malacky
   Ing. Jaroslav Šmahel Športová 328 Čataj
   28.12.1989Nové predmety činnosti:
   Poskytuje poradenskú, technicko-inžiniersku a investorskú činnosť pri výstavbe družstevných bytov a domov, prípadne ich výstavbu uskutočňuje, pričom zrealizované byty a rodinné domy prevádza do osobného užívania
   Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Paulina Burgerová Komenského 16 Pezinok
   Daniela Lečková Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Július Peťko Febr. víťažstva 70 Malacky
   27.12.1989Zrušeny predmety činnosti:
   družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gabriška Švermova 16 Senec
   Ing. Jozef Löwy Markušova 4 Pezinok
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   11.04.1989Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti družstva je organizovať prípravu a realizáciu výstavby bytových a nebytových objektov a poskytovať služby
   Predmet činnosti vykonáva na základe hospodárskej zmluvy o vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii svojpomocnej družstevnej bytovej výstavbe a o podmienkach prevodu vlastníctva a správy stavby, ktorú družstvo uzatvorí s členskou organizáciou pred začatím prác na príprave. Vzorová Hospodárska zmluva tvorí prílohu č. 1 stanov. V rámci predmetu svojej činnosti družstvo v rozsahu svojich možností najmä: organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov a domov vrátane hospodárskeho príslušenstva a garáží pre poľnohospodárske organizácie, organizácie vodného a lesného hospodárstva, prípadne pre ďalšie organizácie za podmienok uzatvorenia citovanej hosp. zmluvy, v ktorej okrem iného sa dohodne po dokončení odovzdanie do vlastníctva príslušnej užívateľskej organizácie, poskytuje poradenskú a technicko-inžinierskú činnosť pri výstavbe rodinných domkov, koordinuje činnosť na technickej a občianskej vybavenosti, poskytuje pomoc pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a modernizácii bytového fondu za poplatok pre občanov a organizácie, poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá, poskytuje dopravné výkony, vykonáva činnosti zásobovacej organizácie pre potrebu zabezpečenia svojpomocnej bytovej výstavby bilancovaným materiálom, poskytuje pomoc pri obstarávaní územno-plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národnými výbormi, rozvíja materiálno-technickú základňu pre výstavbu, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývanim pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie, rozvíja výrobu materiálov, stavebných dielov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu bytov, domov a nebytových priestorov, na modernizáciu staršieho bytového fondu, na rozvoj služieb spojených
   družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčat SNP 46 Pezinok
   Ing. Peter Havlovič Botevova 11 Bratislava
   10.04.1989Zrušeny predmety činnosti:
   družstvo plní svoju úlohu tým, že zabezpečuje predovšetkým poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním výstavby družstevných obývacích domov, včítane hospodárskeho príslušenstva a garáží, ktoré po ich dokončení odovzdáva do vlastníctva stavebných bytových družstiev
   družstvo plní tiež ostatnú družstevnú bytovú výstavbu
   ústredné kúrenie a plynoinštalácie
   zdravotechnika
   elektroinštalácia
   maliarske a natieračské práce
   murárske práce
   poradenská, technicko-inžinierska pri výstavbe rodinných domkov
   údržba a opravy bytového fondu
   činnosť na technickej a občianskej vybavenosti
   účelová výstavba organizácií SZBD
   dopravné výkony
   činnosť zásobovacej organizácie v rozsahu dodávok potrebných na zabezpečenie svojpomocnej výstavby
   pomoc pri obstarávaní územnoplánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národným výborom
   dočasnú správu bytového fondu, ktorého výstavbové družstvo zabezpečuje
   práce pomocnej stavebnej výroby
   11.05.1988Nové predmety činnosti:
   poradenská, technicko-inžinierska pri výstavbe rodinných domkov
   údržba a opravy bytového fondu
   činnosť na technickej a občianskej vybavenosti
   účelová výstavba organizácií SZBD
   dopravné výkony
   činnosť zásobovacej organizácie v rozsahu dodávok potrebných na zabezpečenie svojpomocnej výstavby
   pomoc pri obstarávaní územnoplánovacích prác v rozsahu dohodnutom s národným výborom
   dočasnú správu bytového fondu, ktorého výstavbové družstvo zabezpečuje
   práce pomocnej stavebnej výroby
   10.05.1988Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, technicko-inžinierska, prípadne investorská činnosť pri výstavbe rodinných domkov a pri výstavbe rodinných domkov do osobného vlastníctva
   údržba a opravy bytového fondu
   činnosti na technickej a občianskej vybavenosti
   dopravné výkony
   činnosti pri obstarávaní územno plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s NV
   11.04.1988Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Fischer - podpredseda Obrancov mieru 25 Pezinok
   Ing. Vladimír Gabriška Švermova 16 Senec
   Ing. Karol Kabana Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Jozef Löwy Markušova 4 Pezinok
   Ing. Viliam Magula Mierové nám. 16 Senec
   Ing. Milan Oravec Fibichova 10 Pezinok
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   Ing. Jaroslav Šmahel Športová 328 Čataj
   10.04.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grúber Kúpeľná 1100/5 Stupava
   Ing. Ľudmila Hefková Kudlákova 3 Bratislava
   Ing. Ján Kuzma Reichelova 53 Bratislava
   Ing. Jozef Lukačik Bakošova 4 Bratislava
   Ing. Jana Matejčíková Svätoplukova 49 Senec
   Karol Trojanovský Bernolákova 4 Bratislava
   14.05.1987Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grúber Kúpeľná 1100/5 Stupava
   Ing. Ľudmila Hefková Kudlákova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Lukačik Bakošova 4 Bratislava
   Karol Trojanovský Bernolákova 4 Bratislava
   13.05.1987Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Fojtík Handlovská 8 Bratislava
   Augustín Krasňanský - podpredseda Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Jozef Martinkovič 306 Kostolište
   Ing. Milan Oravec Fibichova 10 Bratislava
   08.12.1986Nové predmety činnosti:
   poradenská, technicko-inžinierska, prípadne investorská činnosť pri výstavbe rodinných domkov a pri výstavbe rodinných domkov do osobného vlastníctva
   údržba a opravy bytového fondu
   činnosti na technickej a občianskej vybavenosti
   dopravné výkony
   činnosti pri obstarávaní územno plánovacích prác v rozsahu dohodnutom s NV
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Čehovič - predseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Štefan Fojtík Handlovská 8 Bratislava
   Augustín Krasňanský - podpredseda Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Ján Kuzma Reichelova 53 Bratislava
   07.12.1986Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Krasňanský Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Ján Kuzma - predseda Reichelova 53 Bratislava
   09.10.1986Nový štatutárny orgán:
   Augustín Krasňanský Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Jana Matejčíková Svätoplukova 49 Senec
   08.10.1986Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Krajčovič - podpredseda Záhradná B/2 Pezinok
   Ing. Michal Vaškovič Malinovského 2244 Malacky
   31.05.1984Nové predmety činnosti:
   ústredné kúrenie a plynoinštalácie
   zdravotechnika
   elektroinštalácia
   maliarske a natieračské práce
   murárske práce
   13.06.1983Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuzma - predseda Reichelova 53 Bratislava
   12.06.1983Zrušeny predmety činnosti:
   ústredné kúrenie
   zdravotechnika
   elektroinštalácie
   maliarske a natieračské práce
   lepenie podlahovej krytiny
   murárske práce v rozsahu prác HSV
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Gazárek - predseda Devín, Karlova Ves Bratislava
   Ján Kuzma - vedúci OVBD Slávičie údolie 399 Bratislava
   Marta Tekulová 39 Vištuk
   27.08.1980Nový štatutárny orgán:
   Anton Gazárek - predseda Devín, Karlova Ves Bratislava
   Anton Krajčovič - podpredseda Záhradná B/2 Pezinok
   Ing. Milan Oravec Fibichova 10 Bratislava
   Marta Tekulová 39 Vištuk
   Ing. Michal Vaškovič Malinovského 2244 Malacky
   26.08.1980Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Gazárek - podpredseda Devín, Karlova Ves Bratislava
   Dr. Ján Ištván Hakenova 918 Malacky
   Anton Krajčovič Záhradná B/2 Pezinok
   Štefan Štrbavý - predseda Zadunajská 68 Bratislava
   Štefan Urland Zochova 1 Modra
   02.03.1978Nové predmety činnosti:
   murárske práce v rozsahu prác HSV
   20.05.1975Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava
   19.05.1975Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava
   25.06.1974Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jorík Kyjevská 14 Bratislava
   Vladimír Kešjar 55 Miloslavov
   05.10.1973Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Martinkovič 306 Kostolište
   04.10.1973Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Filo Riazanská 3 Bratislava
   07.09.1972Nové predmety činnosti:
   ústredné kúrenie
   zdravotechnika
   elektroinštalácie
   maliarske a natieračské práce
   lepenie podlahovej krytiny
   07.12.1971Nové predmety činnosti:
   družstvo plní svoju úlohu tým, že zabezpečuje predovšetkým poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním výstavby družstevných obývacích domov, včítane hospodárskeho príslušenstva a garáží, ktoré po ich dokončení odovzdáva do vlastníctva stavebných bytových družstiev
   družstvo plní tiež ostatnú družstevnú bytovú výstavbu
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Filo Riazanská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Jorík Kyjevská 14 Bratislava
   Vladimír Kešjar 55 Miloslavov
   Štefan Urland Zochova 1 Modra
   06.12.1971Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečuje poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním a výstavbou družstevných obytných domov, ktoré po ich dokončení odovzdáva do správy a vlastníctva stavebných bytových družstiev užívateľov
   pri podnikovej výstavbe bytov napomáha činnosti investorských organizácií tým spôsobom, že sa hospodárskymi zmluvami zaväzuje k prevedeniu určitých prác alebo dodávok, ako je napr. poskytovanie investorských a inžienierskych služieb, k dodávkam materiálu alebo i k realizácii celej podnikovej bytovej výstavby, pritom sa družstvo stará o to, aby sa investorské organizácie v rámci svojich možností na výstavbe podielali v čo najväčšom rozsahu svojpomoci
   družstvo môže okrem činnosti vyššie uvedenej vyvíjať i inú hospodársku činnosť. Ide najmä o túto činnosť: výroba stavebného materiálu všetkého druhu, dodávky materiálu a stavebných hmôt, zabezpečenie údržby nemovitého majetku socialistických organizácií, poskytovanie služieb a platených výkonov. Činnosť družstva sa riadi zásadou hospodársnosti a musí byť zameraná v prospech socialistických organizácií, ktoré sú jeho členmi.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Géhry Karlova Ves Bratislava
   Leopold Haršány Blatné
   Ján Kováč 370 Tomášov
   Albert Nemec Stupava
   23.06.1971Nové predmety činnosti:
   zabezpečuje poľnohospodársku družstevnú bytovú výstavbu organizovaním a výstavbou družstevných obytných domov, ktoré po ich dokončení odovzdáva do správy a vlastníctva stavebných bytových družstiev užívateľov
   pri podnikovej výstavbe bytov napomáha činnosti investorských organizácií tým spôsobom, že sa hospodárskymi zmluvami zaväzuje k prevedeniu určitých prác alebo dodávok, ako je napr. poskytovanie investorských a inžienierskych služieb, k dodávkam materiálu alebo i k realizácii celej podnikovej bytovej výstavby, pritom sa družstvo stará o to, aby sa investorské organizácie v rámci svojich možností na výstavbe podielali v čo najväčšom rozsahu svojpomoci
   družstvo môže okrem činnosti vyššie uvedenej vyvíjať i inú hospodársku činnosť. Ide najmä o túto činnosť: výroba stavebného materiálu všetkého druhu, dodávky materiálu a stavebných hmôt, zabezpečenie údržby nemovitého majetku socialistických organizácií, poskytovanie služieb a platených výkonov. Činnosť družstva sa riadi zásadou hospodársnosti a musí byť zameraná v prospech socialistických organizácií, ktoré sú jeho členmi.
   05.07.1968Nové obchodné meno:
   Okresné výstavbové bytové družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Leopold Haršány Blatné
   Dr. Ján Ištván Hakenova 918 Malacky
   Ján Kováč 370 Tomášov
   Anton Krajčovič Záhradná B/2 Pezinok
   Ján Kuzma - vedúci OVBD Slávičie údolie 399 Bratislava
   Albert Nemec Stupava
   04.07.1968Zrušené obchodné meno:
   Okresné výstavbové bytové družstvo pri Výrobnej poľnohospodárskej správe v Bratislave
   Zrušené sidlo:
   Obrancov mieru 6/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Kučera Vuka Karadžiča 5 Bratislava
   13.12.1966Nové sidlo:
   Obrancov mieru 6/A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Gazárek - podpredseda Devín, Karlova Ves Bratislava
   Jozef Géhry Karlova Ves Bratislava
   Eduard Kučera Vuka Karadžiča 5 Bratislava
   Štefan Štrbavý - predseda Zadunajská 68 Bratislava
   12.12.1966Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Fillo - člen Riazanská 3 Bratislava
   Anton Juráček - predseda 221 Láb
   Eduard Kučera - podpredseda Vuka Karadžiča 5 Bratislava
   29.06.1965Nové obchodné meno:
   Okresné výstavbové bytové družstvo pri Výrobnej poľnohospodárskej správe v Bratislave
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Fillo - člen Riazanská 3 Bratislava
   Anton Juráček - predseda 221 Láb
   Eduard Kučera - podpredseda Vuka Karadžiča 5 Bratislava