Create Invoice

Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00179302
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik
Prešovská 48
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179302
 • Registered seat: Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, Prešovská 48, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.01.2003Zrušené obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Prešovská 48 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
   hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie
   správa a údržba verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie
   zabezpečenie vodohospodárskeho a technic- kého rozvoja a investičnej výstavby
   pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činno- sti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti, Povinný predmet činnosti:zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
   hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich
   spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdro- je, vodojemov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie
   zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu
   zahraničnoobchodná činnosť
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
   vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy
   výkon stavebných mechanizmov
   verejná cestná nákladná doprava
   overovanie vodomerov na teplú a studenú vo- du
   vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu z čistiarní odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Závadský - výrobný námestník Mišíkova 25 Bratislava
   Ing. Anna Feketeová - obchodno - ekonomická námestníčka Varínska 12 Bratislava
   Ing. Jozef Žák Pezinské Záhumenice 947 Svätý Jur 900 21
   Ing. Ján Hlinka - riaditeľ Mudroňova 3 Bratislava 811 01
   22.02.2001Nové predmety činnosti:
   vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu z čistiarní odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby
   04.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hlinka - riaditeľ Mudroňova 3 Bratislava 811 01
   03.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hlinka - riaditeľ Holíčska 28 Bratislava
   20.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Žák Pezinské Záhumenice 947 Svätý Jur 900 21
   19.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Krajčovič - technický námestník Molecova 7 Bratislava
   10.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Krajčovič - technický námestník Molecova 7 Bratislava
   09.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Oleksyn - technický námestník Svíbova 8 Bratislava
   21.09.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hlinka - riaditeľ Holíčska 28 Bratislava
   20.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Helia - riaditeľ Segnerova 4 Bratislava
   10.08.1995Nové obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výkon stavebných mechanizmov
   verejná cestná nákladná doprava
   overovanie vodomerov na teplú a studenú vo- du
   09.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie, štátny podnik Bratislava
   14.09.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Oleksyn - technický námestník Svíbova 8 Bratislava
   Ing. Anna Feketeová - obchodno - ekonomická námestníčka Varínska 12 Bratislava
   13.09.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Jaroslav Rásocha - obchodno-ekonomickýnámestník Júnova 6 Bratislava
   Karol Valček, - zástupcariaditeľa Gaštanova 3 Bratislava
   04.02.1993Nové obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie, štátny podnik Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
   hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie
   správa a údržba verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie
   zabezpečenie vodohospodárskeho a technic- kého rozvoja a investičnej výstavby
   pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činno- sti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti, Povinný predmet činnosti:zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
   hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich
   spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdro- je, vodojemov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie
   zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu
   zahraničnoobchodná činnosť
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
   vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Závadský - výrobný námestník Mišíkova 25 Bratislava
   03.02.1993Zrušené obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie,štátny podnik Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zásobovanie obyvateľstva,priemyslu,poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou.
   Hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie.
   Správa a údržab verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení,vodných zdrojov,vodojemov,čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečrpávacích staníc kanalizácie.
   Zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby.
   Pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh,ako i pomocné činnosti.
   Povinný predmet činnosti:
   Zásobovať obyvateľstvo,priemysel,poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou.
   Hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich.
   Spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia,vodné zdroje, vodojemov,čistiarne odpadových vôd,prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie.
   Zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu.
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
   vykonávanie medzinárodnej cestnej osobnej dopravy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Michal Hrdlička - výrobný námestník ,Vtáčikova 1 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Vodárne a kanalizácie,štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Prešovská 48 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Zásobovanie obyvateľstva,priemyslu,poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou.
   Hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie.
   Správa a údržab verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení,vodných zdrojov,vodojemov,čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečrpávacích staníc kanalizácie.
   Zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby.
   Pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh,ako i pomocné činnosti.
   Povinný predmet činnosti:
   Zásobovať obyvateľstvo,priemysel,poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou.
   Hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich.
   Spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia,vodné zdroje, vodojemov,čistiarne odpadových vôd,prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie.
   Zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu.
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
   vykonávanie medzinárodnej cestnej osobnej dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Helia - riaditeľ Segnerova 4 Bratislava
   Ing.Michal Hrdlička - výrobný námestník ,Vtáčikova 1 Bratislava
   Ing.Jaroslav Rásocha - obchodno-ekonomickýnámestník Júnova 6 Bratislava
   Karol Valček, - zástupcariaditeľa Gaštanova 3 Bratislava