Create Invoice

Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava
Status Destroyed
PIN 00179370
Date create 01 July 1989
Company category Obecný podnik
Registered seat Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava
Gottwaldovo nám. 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179370
 • Registered seat: Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava, Gottwaldovo nám. 3, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Gottwaldovo nám. 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Správa štátneho domového a bytového fondu na území obvodu Bratislava I
   Preberanie domov do správy a prevádzky a prevod správy iným organizáciám na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava-Staré mesto
   Realizácia odpredaja domov a bytov do osobného vlastníctva na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava-Staré mesto
   Preberanie, prevod a predaj pozemkov na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava Staré mesto
   Údržba a opravy domového a bytového fondu vrátane modernizácie a rekonštrukcie vlastnými kapacitami a dodavateľským spôsobom
   Prevádzkovanie vlastných tepelných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a s tým súvisiaca údržba, opravy a modernizácia vykurovacích zariadení, rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody
   Investičná výstavba podkrovných bytov a zariadení v spravovanom domovom fonde
   Projektová činnosť pre vlastnú potrebu, ďalej pre tuzemských aj zahraničných odberateľov
   Realizácia úloh štátnej zákazky od zakladateľa v oblasti potrieb údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu ako aj medziblokových priestorov
   Spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe domového a bytového fondu a medziblokových priestorov
   Kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad spoločenského spolunažívania v spravovaných domoch
   Udržiavanie poriadku a čistoty v spravovaných domoch a v ich okolí
   Drobné opravy, iné služby a činnosti súvisiace so správou a prevádzkou domového a bytového fondu ako aj medziblokových priestorov na náklady užívateľov
   Prevádzka a údržba objektov a zariadení civilnej obrany nachádzajúce sa v spravovanom domovom fonde
   Vykonávanie revíznej činnosti prednostne vlastných vyhradených technických zariadení, odstraňovanie zistených závad ako aj pre ostatných tuzemských alebo zahraničných zákazníkov
   Vykonávanie plánografických prác iným odberateľom za úplatu
   Prevádzkovanie občerstvovacích zariadení v
   Klube pracujúcich na námestí 1. mája č. 1 Bratislava
   zariadení pre regeneráciu pracovných síl v saune na Železničiarskej ul. č. 13 Bratislava
   Školiacom zariadení v Lefantovciach
   Poskytovanie dopravných služieb motorovými vozidlami, mechanizmami dopravného strediska ako aj služieb kontajnerového hospodárstva a odvozu fekálií
   Prenájímanie stien a štítových múrov domov na reklamné účely tuzemským aj zahraničným organizáciám za úplatu
   Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ingrid Ághová Jeremenkova 9 Bratislava
   02.01.1992Nové predmety činnosti:
   Správa štátneho domového a bytového fondu na území obvodu Bratislava I
   Preberanie domov do správy a prevádzky a prevod správy iným organizáciám na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava-Staré mesto
   Realizácia odpredaja domov a bytov do osobného vlastníctva na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava-Staré mesto
   Preberanie, prevod a predaj pozemkov na základe súhlasu Miestny úrad Bratislava Staré mesto
   Údržba a opravy domového a bytového fondu vrátane modernizácie a rekonštrukcie vlastnými kapacitami a dodavateľským spôsobom
   Prevádzkovanie vlastných tepelných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a s tým súvisiaca údržba, opravy a modernizácia vykurovacích zariadení, rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody
   Investičná výstavba podkrovných bytov a zariadení v spravovanom domovom fonde
   Projektová činnosť pre vlastnú potrebu, ďalej pre tuzemských aj zahraničných odberateľov
   Realizácia úloh štátnej zákazky od zakladateľa v oblasti potrieb údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu ako aj medziblokových priestorov
   Spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe domového a bytového fondu a medziblokových priestorov
   Kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad spoločenského spolunažívania v spravovaných domoch
   Udržiavanie poriadku a čistoty v spravovaných domoch a v ich okolí
   Drobné opravy, iné služby a činnosti súvisiace so správou a prevádzkou domového a bytového fondu ako aj medziblokových priestorov na náklady užívateľov
   Prevádzka a údržba objektov a zariadení civilnej obrany nachádzajúce sa v spravovanom domovom fonde
   Vykonávanie revíznej činnosti prednostne vlastných vyhradených technických zariadení, odstraňovanie zistených závad ako aj pre ostatných tuzemských alebo zahraničných zákazníkov
   Vykonávanie plánografických prác iným odberateľom za úplatu
   Prevádzkovanie občerstvovacích zariadení v
   Klube pracujúcich na námestí 1. mája č. 1 Bratislava
   zariadení pre regeneráciu pracovných síl v saune na Železničiarskej ul. č. 13 Bratislava
   Školiacom zariadení v Lefantovciach
   Poskytovanie dopravných služieb motorovými vozidlami, mechanizmami dopravného strediska ako aj služieb kontajnerového hospodárstva a odvozu fekálií
   Prenájímanie stien a štítových múrov domov na reklamné účely tuzemským aj zahraničným organizáciám za úplatu
   Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti
   01.01.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Správa štátneho bytového fondu na území obvodu Bratislava I
   Preberanie domov do správy a prevádzky a prevod správy iným organizáciám
   Realizácia odpredaja domov a bytov do osobného vlastníctva
   Údržba a opravy bytového fondu vlastnými kapacitami a dodávateľskými organizáciami
   Prevádzkovanie vlastných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a s tým súvisiaca údržba, opravy a modernizácia vykurovacích zariadení
   Modernizácia a rekonštrukcia domového a bytového fondu
   Investičná výstavba podkrovných bytov a zariadení v spravovanom bytovom fonde
   Projekčná činnosť súvisiaca s opravou, údržbou, rekonštrukciou a modernizáciou a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   Realizácia úloh volebného programu národného frontu v oblasti údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   Spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe bytového fondu
   Kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania v spravovaných domoch
   Udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a okolí, im do správy dané
   Drobné opravy pre užívateľov bytov na ich náklady a iné služby a činnosti súvisiace so správou a prevádzkou domového a bytového fondu
   Prevádzka a údržba zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré majú v správe
   Zabezpečovanie revíznej činnosti vlastných vyhradených technických zariadení.
   Povinný predmet činnosti :
   Úlohou štátneho podniku je starať sa o údržbu, opravy a zveľaďovanie domového a bytového fondu ktorý spravuje, zabezpečuje poriadok a čistotou v domoch a v priestoroch k nim patriacim, poskytuje užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a organizuje čo najširšiu účasť obyvateľov na správe a údržbe bytového majetku.
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Bytový podnik I, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Gottwaldovo nám. 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   Správa štátneho bytového fondu na území obvodu Bratislava I
   Preberanie domov do správy a prevádzky a prevod správy iným organizáciám
   Realizácia odpredaja domov a bytov do osobného vlastníctva
   Údržba a opravy bytového fondu vlastnými kapacitami a dodávateľskými organizáciami
   Prevádzkovanie vlastných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody a s tým súvisiaca údržba, opravy a modernizácia vykurovacích zariadení
   Modernizácia a rekonštrukcia domového a bytového fondu
   Investičná výstavba podkrovných bytov a zariadení v spravovanom bytovom fonde
   Projekčná činnosť súvisiaca s opravou, údržbou, rekonštrukciou a modernizáciou a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   Realizácia úloh volebného programu národného frontu v oblasti údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fondu
   Spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe bytového fondu
   Kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania v spravovaných domoch
   Udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a okolí, im do správy dané
   Drobné opravy pre užívateľov bytov na ich náklady a iné služby a činnosti súvisiace so správou a prevádzkou domového a bytového fondu
   Prevádzka a údržba zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré majú v správe
   Zabezpečovanie revíznej činnosti vlastných vyhradených technických zariadení.
   Povinný predmet činnosti :
   Úlohou štátneho podniku je starať sa o údržbu, opravy a zveľaďovanie domového a bytového fondu ktorý spravuje, zabezpečuje poriadok a čistotou v domoch a v priestoroch k nim patriacim, poskytuje užívateľom bytov a nebytových priestorov služby spojené s bývaním a organizuje čo najširšiu účasť obyvateľov na správe a údržbe bytového majetku.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ingrid Ághová Jeremenkova 9 Bratislava